فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

سرگیجه در صفراوی مزاج

علائم :
زردی صورت و تلخی دهان حالت چرت زدن، سرعت نبض، بهبودی از خنکیها و زود از بین رفتن سرگیجه.
درمان :
جوشانده شاه تره، پوست هلیله زرد، فلوس و ترنجبین، یا شیرخشت. آب انار، آب خرقه، آب تمرهندی، سکنجبین و شربت لیمو، مغز فندق و گشنیز و مویز و اسپرزه با شکر و آب انار ترش و آب غوره مؤثر است، سیب و به و سوپ جو و مرغ و آب غوره و تمرهندی مفید است گل بنفشه و صندل بو کنند و دستورات سردرد صفراوی نیز در اینجا حاکم است.
نسخه :
هلیله زرد 15 گرم تمرهندی 50 گرم، شاه تره 10 گرم، آلو 100 گرم، سه پستان 15 گرم، آب دو بطر، همه را جوشانده صاف کرده شیرخشت 25 گرم اضافه نموده روزی چهار استکان میل نمایند این نسخه برای امراض صفراوی مفید است و برای بیماری های خارش دار و جرب نیز مؤثر است و روزانه به جای آب می توان از عرق کاسنی استفاده نمود و ضماد گل خطمی و آرد باقلا و اسپرزه به ناحیه سر مفید است پاشویه گل خطمی و جو و بنفشه و همچنان سرشویه به وسیله آنها برای اینگونه بیماران توصیه می شود. پاشویه فوق را می توان با جوشانیده کاه جو نیز انجام داد.

سرگیجه در بلغمی مزاج

علائم :
سنگینی سر، کمبود عطش، سستی، لعاب فراوان دهن، تندی نبض، سفیدی بدن.
درمان :
دادن ایارج فیقرا و بوئیدن مرزنجوش مفید است.
از جوشانده بابونه 10 گرم، برنجاسف 5 گرم، مغز ناخنک 5 گرم، شبت 10 گرم سر را ماساژ دهید و بقیه معالجات مانند سردرد بلغمی است.

سرگیجه در سوداوی مزاج

علائم :
کثرت فکر، خاموشی، تخیل چیزهای فاسد، ضعف و سفتی نبض.
درمان :
پاک سازی سودا از بدن، مالیدن روغن شبت، روغن بابونه و یا ماساژ سر با آب جوشیده آنها، بقیه دستورات مانند سردرد سوداوی است.