فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

سرگیجه در نزد کسانیکه خون زیادی دارند

علائم :
سرخی صورت و چشمها، برآمدگی عروق پیشانی و شقیقه و به سرعت رفع شدن سرگیجه.
درمان :
خون گیری لازم است و پاکسازی بدن را با جوشاندن هلیله و سکنجبین و شربت عناب و لعاب اسپرزه و آب انار و آب غوره و آب گشنیز و پرهیز از غذاهای گرم یا شور و سرشویه با جوشانده گل سرخ، بابونه و سبوس گندم و ضماد صندل و گلاب و روغن گل با روغن مورد و سرکه بر سر و آنچه در سردرد دموی مزاج یا پرخونی آمده است در اینجا نافع است.

سرگیجه در صفراوی مزاج

علائم :
زردی صورت و تلخی دهان حالت چرت زدن، سرعت نبض، بهبودی از خنکیها و زود از بین رفتن سرگیجه.
درمان :
جوشانده شاه تره، پوست هلیله زرد، فلوس و ترنجبین، یا شیرخشت. آب انار، آب خرقه، آب تمرهندی، سکنجبین و شربت لیمو، مغز فندق و گشنیز و مویز و اسپرزه با شکر و آب انار ترش و آب غوره مؤثر است، سیب و به و سوپ جو و مرغ و آب غوره و تمرهندی مفید است گل بنفشه و صندل بو کنند و دستورات سردرد صفراوی نیز در اینجا حاکم است.
نسخه :
هلیله زرد 15 گرم تمرهندی 50 گرم، شاه تره 10 گرم، آلو 100 گرم، سه پستان 15 گرم، آب دو بطر، همه را جوشانده صاف کرده شیرخشت 25 گرم اضافه نموده روزی چهار استکان میل نمایند این نسخه برای امراض صفراوی مفید است و برای بیماری های خارش دار و جرب نیز مؤثر است و روزانه به جای آب می توان از عرق کاسنی استفاده نمود و ضماد گل خطمی و آرد باقلا و اسپرزه به ناحیه سر مفید است پاشویه گل خطمی و جو و بنفشه و همچنان سرشویه به وسیله آنها برای اینگونه بیماران توصیه می شود. پاشویه فوق را می توان با جوشانیده کاه جو نیز انجام داد.

سرگیجه در بلغمی مزاج

علائم :
سنگینی سر، کمبود عطش، سستی، لعاب فراوان دهن، تندی نبض، سفیدی بدن.
درمان :
دادن ایارج فیقرا و بوئیدن مرزنجوش مفید است.
از جوشانده بابونه 10 گرم، برنجاسف 5 گرم، مغز ناخنک 5 گرم، شبت 10 گرم سر را ماساژ دهید و بقیه معالجات مانند سردرد بلغمی است.