فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

تشکیل چرک

بیشتر بیماران می خواهند بدانند که چرک چیست و از کجا می آید یا از چه ساخته می شود، هر جائی از بدن که مورد حمله میکروب یا انگلها یا مورد ایراد ضرب و جرح قرار گرفت و زخم شد، میکروبها می توانند وارد شوند، به محض ورود میکروبها، سربازان بدن و محافظین جسم آدمی به آن محل برای از بین بردن دشمن هجوم می آورند، این سربازان فداکار از دسته سلولهای سفید یا گلبولهای سفید خون می باشند به نامهای نوتر و فیل و ماکروفاژ و عده ای دیگر، اینها مقدار زیادی از باکتریها و میکروبهای وارد شده به بدن را بلعیده و نیز مقداری از نسج له شده و نکروزه را نیز می خورند، موقعی که این دو کار را انجام دادند، عده ای در اثر سم میکروبها می میرند. پس از چند روز حفره ای در محل نسج ملتهب ایجاد می شود که شامل مقادیر زیادی از نسج نکروزه، نوتر و فیلهای منهدم شده و بالاخره ماکروفاژهای مرده می باشد که: یک چنین مخلوطی را معمولاً چرک گویند.
این چرک یا ادامه می یابد، یا متوقف می شود یا به جای دیگر سر باز می کند، گاهی بسته باقی می ماند اگر چرک در محل خود باقی بماند ممکن است نسوج مرده اطراف ورم از بین رفته و چرک به تدریج در اثر آنولیز در ظرف چند روز تجزیه شده و مواد حاصل از آن به وسیله نسوج مجاور جذب گردد، طوری که پس از چندی آثاری از ورم دیده نشود.

اثر موضعی داروی گیاهی چنین است که:

اطراف حفره چرک را پوشانده و با نفوذ خود مانع پراکنده شدن آن می شوند و از طرفی به علت نفوذی که دارد نمی گذارد تغذیه سلولهای چرک زا و زندگی میکروبها به خوبی انجام گیرد، در نتیجه محل بیماری زودتر محاصره می شود و چون راه تغذیه بسته می شود محتوی تومور یا تورم پژمرده و پلاسیده شده از بین می رود این یک طریق معالجه است، طریق دیگری که به وسیله داروهای مخصوص بخود انجام می شود این است که تورم را به علت تند شدن جریان خون و گرم نگاهداشتن آن محل زودتر حل می کند، راه دیگری برای مبارزه چرک یا ورم یا تومورها این است که داروی منفجر شونده داده شود که با این طریق تومور سر باز کرده و چرک محتوی آن خارج می گردد.
داروهای ضد التهاب گیاهی به سه دسته تقسیم می شوند 1- داروهای جمع کننده و کوچک کننده تومور یا تورم 2- داروهای حل کننده 3- داروهای منفجر کننده.

بیماری چیست

هر عاملی که بتواند نظم داخلی بدن را برهم بزند یا تند کند یا بی حرکت نماید می تواند عامل بیماری زا باشد، این عوامل می توانند:
غذا، دارو، ضربه، میکروب، باکتری، سرما، گرما، غم و اندوه...باشند.
دخالت یک یا چندتای این عوامل تغییراتی در مایعات داخلی سلول، مایع خارجی سلول و خود سلول به وجود می آورند که واکنش بدن در مقابل امور تهاجمی، موجب پیدایش مرض خواهد شد و هر بیماری علائمی مخصوص به خود داشته که عامل بیماری زا در آن مؤثر است مثلاً کم شدن مایعات بدن خشکی(10) و ضعف عمومی و زیاد شدن مایعات بدن تری(11) و پرآبی و سنگینی وزن را به وجود می آورد، این عدم تعادل باعث پیدایش مرضی خواهد شد که بستگی به عامل به وجود آورنده خود دارد باز برای مثال:
60 درصد از وزن بدن را مایعاتی تشکیل می دهند که این مایعات داخل و خارج سلولهای بدن را پر کرده اند و در همین مایعات است که مواد غذائی مورد نیاز سلولهای بدن وجود دارد باز کم یا زیادی این مواد غذائی خود می تواند موجب بیماری و رنج و الم گردد.
مایعات خارج سلولی در سراسر بدن دائماً در حال حرکت و اختلاط است، مایع خارج سلولی را محیط داخلی نیز گویند تا مادامی که اکسیژن، گلوکز، الکترولیت ها، اسیدهای آمینه، چربیها، ویتامینها و مواد لازم زندگی در دسترس سلولها به اندازه کافی قرار گیرد، آنها قادر به ادامه حیات می باشند کم و زیاد شدن یکی از این مواد خوراکی حیات بخش، بدن را به سمت نامنظمی و بیماری می کشد، مایعات داخل سلول شامل املاح، ویتامینها و مواد غذائی لازم زندگی یاخته ای است که اگر اختلالی در این مایعات به وجود آید زندگی سلولی را مختل می نماید.