نسخه شفا

نویسنده : دکتر صفدر صانعی

التهاب و عکس العمل بدن

التهاب عبارتست از تغییرات بافتی که در مقابل آسیب های وارده ایجاد می گردد.
هنگامی که جائی از بدن در اثر هجوم باکتریها، میکروبها، ضربه، ریختن مواد شیمیائی، سوختگی و یا با هر پدیده دیگری ضایعه ببیند، سلولهای آسیب دیده ماده ای به نام نکروزین necrosinدر مایعات اطراف ترشح می کند، که این سم نیز سلولهای دیگری را مضمحل کرده قابلیت نفوذ موئینه ها را افزایش داده و سبب می شود تعداد زیادی مایع و پروتئین به انضمام فیبرینوژن به درون نسج آسیب دیده راه یابد. که نتیجه آن خیز موضعی خارج سلولی است و مایع خارج و لنف هر دو به علت اثر انعقادی نکروزین روی فیبرینوژن که نشت کرده منعقد می گردد، بدین ترتیب خیز سفتی در فضاهای اطراف سلولهای آسیب دیده، پیدا می شود.
هر داروئی که بتواند سم حاصله و التهاب موجود را برطرف نماید باعث بهبودی محل تورم می گردد که داروهای گیاهی نیز این عمل را به خوبی انجام داده باعث از بین رفتن تورم حاصله می گردند.

تشکیل چرک

بیشتر بیماران می خواهند بدانند که چرک چیست و از کجا می آید یا از چه ساخته می شود، هر جائی از بدن که مورد حمله میکروب یا انگلها یا مورد ایراد ضرب و جرح قرار گرفت و زخم شد، میکروبها می توانند وارد شوند، به محض ورود میکروبها، سربازان بدن و محافظین جسم آدمی به آن محل برای از بین بردن دشمن هجوم می آورند، این سربازان فداکار از دسته سلولهای سفید یا گلبولهای سفید خون می باشند به نامهای نوتر و فیل و ماکروفاژ و عده ای دیگر، اینها مقدار زیادی از باکتریها و میکروبهای وارد شده به بدن را بلعیده و نیز مقداری از نسج له شده و نکروزه را نیز می خورند، موقعی که این دو کار را انجام دادند، عده ای در اثر سم میکروبها می میرند. پس از چند روز حفره ای در محل نسج ملتهب ایجاد می شود که شامل مقادیر زیادی از نسج نکروزه، نوتر و فیلهای منهدم شده و بالاخره ماکروفاژهای مرده می باشد که: یک چنین مخلوطی را معمولاً چرک گویند.
این چرک یا ادامه می یابد، یا متوقف می شود یا به جای دیگر سر باز می کند، گاهی بسته باقی می ماند اگر چرک در محل خود باقی بماند ممکن است نسوج مرده اطراف ورم از بین رفته و چرک به تدریج در اثر آنولیز در ظرف چند روز تجزیه شده و مواد حاصل از آن به وسیله نسوج مجاور جذب گردد، طوری که پس از چندی آثاری از ورم دیده نشود.

اثر موضعی داروی گیاهی چنین است که:

اطراف حفره چرک را پوشانده و با نفوذ خود مانع پراکنده شدن آن می شوند و از طرفی به علت نفوذی که دارد نمی گذارد تغذیه سلولهای چرک زا و زندگی میکروبها به خوبی انجام گیرد، در نتیجه محل بیماری زودتر محاصره می شود و چون راه تغذیه بسته می شود محتوی تومور یا تورم پژمرده و پلاسیده شده از بین می رود این یک طریق معالجه است، طریق دیگری که به وسیله داروهای مخصوص بخود انجام می شود این است که تورم را به علت تند شدن جریان خون و گرم نگاهداشتن آن محل زودتر حل می کند، راه دیگری برای مبارزه چرک یا ورم یا تومورها این است که داروی منفجر شونده داده شود که با این طریق تومور سر باز کرده و چرک محتوی آن خارج می گردد.
داروهای ضد التهاب گیاهی به سه دسته تقسیم می شوند 1- داروهای جمع کننده و کوچک کننده تومور یا تورم 2- داروهای حل کننده 3- داروهای منفجر کننده.