نسخه شفا

نویسنده : دکتر صفدر صانعی

مقاومت بدن در مقابل عفونت ها

بدن به طور دائم با میکروبها، انگلها، سموم و همه عوامل بیماری زا در تماس است، بعضی از این عوامل بیماری زا مثل میکروبها و انگل ها در دهان، روده ها، دستگاه ادراری تناسلی و زیر بغل، پشت گوش، زیر پستان، کشاله ران، دست ها وجود دارند که به محض زخم شدن بدن یا ضعف بدن در اثر سرماخوردگی و یا با ورود مواد غذائی می توانند موجب بیماری شوند، با این طریق بدن آدمی همیشه در معرض تهاجم بیماریهای مختلف خواهد بود.
گروهی از نسوج بدن که سیستم رتیکولوآندوتلیال نامیده می شوند (بافت هم بند) بطور دائم در حال مبارزه با این مهاجمین می باشند این قسمت از بافت هم بند به دو طریق در اضمحلال بیماریها عمل می کند.
1- از بین بردن عوامل مهاجم به وسیله عمل بیگانه خواری phagocytosis
2- به وسیله ساختن عوامل ضد بیماری (آنتی کور) یا مواد ایمنی بخش )anticor(سیستم بافت هم بند قادر است که به وسیله بلع ماده بیماری زا، آنها را از بین ببرد و یا موادی ترشح کند که آن ماده باعث کشته شدن عوامل بیماری زا گردد.
این سیستم شامل سلولهای بیگانه خوار مغز استخوان، طحال، کبد، گره های لنفاوی، گلوبولهای سفید خون و سلولهای بیگانه خوار سیاری که در بدن مرتباً در جستجوی عوامل مهاجم هستند، می باشد.
کلیه این سلولها باهم در ارتباط نزدیک می باشند و از حال یکدیگر آگاهند مانند سربازانی که با بی سیم در میدان مبارزه، از حال یکدیگر باخبرند.
چون دفاع بدن به وسیله عوامل بیگانه خوار (کبد، طحال، مغز استخوان، خون، نسوج، و غیره) انجام می شود لذا بخصوص در زمان بیماری بایستی نکات بهداشتی رعایت شود که کار آنها زیادتر از زمان طبیعی آنها نشود. برای رعایت این امر، لازم است استراحت، آسایش و مخصوصاً به غذا توجه کامل شود و از خوردن غذاهائی که باعث کار بیشتر دستگاههای فوق می گردد، خودداری شود و هر چه غذا لطیف تر، سبک تر و زودهضم تر باشد به عمل مبارزاتی بدن کمک می گردد.

التهاب و عکس العمل بدن

التهاب عبارتست از تغییرات بافتی که در مقابل آسیب های وارده ایجاد می گردد.
هنگامی که جائی از بدن در اثر هجوم باکتریها، میکروبها، ضربه، ریختن مواد شیمیائی، سوختگی و یا با هر پدیده دیگری ضایعه ببیند، سلولهای آسیب دیده ماده ای به نام نکروزین necrosinدر مایعات اطراف ترشح می کند، که این سم نیز سلولهای دیگری را مضمحل کرده قابلیت نفوذ موئینه ها را افزایش داده و سبب می شود تعداد زیادی مایع و پروتئین به انضمام فیبرینوژن به درون نسج آسیب دیده راه یابد. که نتیجه آن خیز موضعی خارج سلولی است و مایع خارج و لنف هر دو به علت اثر انعقادی نکروزین روی فیبرینوژن که نشت کرده منعقد می گردد، بدین ترتیب خیز سفتی در فضاهای اطراف سلولهای آسیب دیده، پیدا می شود.
هر داروئی که بتواند سم حاصله و التهاب موجود را برطرف نماید باعث بهبودی محل تورم می گردد که داروهای گیاهی نیز این عمل را به خوبی انجام داده باعث از بین رفتن تورم حاصله می گردند.

تشکیل چرک

بیشتر بیماران می خواهند بدانند که چرک چیست و از کجا می آید یا از چه ساخته می شود، هر جائی از بدن که مورد حمله میکروب یا انگلها یا مورد ایراد ضرب و جرح قرار گرفت و زخم شد، میکروبها می توانند وارد شوند، به محض ورود میکروبها، سربازان بدن و محافظین جسم آدمی به آن محل برای از بین بردن دشمن هجوم می آورند، این سربازان فداکار از دسته سلولهای سفید یا گلبولهای سفید خون می باشند به نامهای نوتر و فیل و ماکروفاژ و عده ای دیگر، اینها مقدار زیادی از باکتریها و میکروبهای وارد شده به بدن را بلعیده و نیز مقداری از نسج له شده و نکروزه را نیز می خورند، موقعی که این دو کار را انجام دادند، عده ای در اثر سم میکروبها می میرند. پس از چند روز حفره ای در محل نسج ملتهب ایجاد می شود که شامل مقادیر زیادی از نسج نکروزه، نوتر و فیلهای منهدم شده و بالاخره ماکروفاژهای مرده می باشد که: یک چنین مخلوطی را معمولاً چرک گویند.
این چرک یا ادامه می یابد، یا متوقف می شود یا به جای دیگر سر باز می کند، گاهی بسته باقی می ماند اگر چرک در محل خود باقی بماند ممکن است نسوج مرده اطراف ورم از بین رفته و چرک به تدریج در اثر آنولیز در ظرف چند روز تجزیه شده و مواد حاصل از آن به وسیله نسوج مجاور جذب گردد، طوری که پس از چندی آثاری از ورم دیده نشود.