فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

دردهای مربوط به لوزالمعده

در اینجا دردهای بسیار شدیدی در جلو و عقب لوزالمعده حس می شود که به دردهای کشنده معروف است.

دردهای کلیوی

کلیه، لگنچه و حالبها همگی در پشت صفاق قرار دارند و بیشتر درد در پشت عضو زنجور حس می شود، گاهی هم به زیر شکم منتقل می شوند، درد مربوط به مثانه مستقیماً روی خود مثانه احساس می شود گاهی درد مثانه به کشاله ران و بیضه ها تیر میکشد درد سنگ کلیه در ناحیه کلیه و سنگ حالب در ناحیه مثانه و جلو شکم و سنگ داخل مثانه به سر آلت و تنه آلت و به کشاله ران تیر می کشد.

دردهای مربوط به زهدان

در زیر شکم احساس می شود اگر تخمدانها و جسم رحم آزرده شده باشد معمولاً در دور دیواره شکم، قسمت تحتانی تنه یا به پشت کشیده می شود.