فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

دردهای مربوط به مجاری کیسه صفرا

این دردها در قسمت میانی اپی گاستر (معده) احساس می شوند و محل آنها تقریباً منطبق بر محل درد زخمهای معده است و دارای سوزش هستند از این رو شبیه به دردهای زخم معده می باشند اما رابطه آنها با غذا مثل رابطه زخم معده با غذا نیست، دردهای مربوطه به کیسه صفرا بیشتر در نقطه ای از شانه راست حس می شوند که با خوردن غذای چرب و سرخ کرده و پرحجم بیشتر می گردند.

دردهای مربوط به لوزالمعده

در اینجا دردهای بسیار شدیدی در جلو و عقب لوزالمعده حس می شود که به دردهای کشنده معروف است.

دردهای کلیوی

کلیه، لگنچه و حالبها همگی در پشت صفاق قرار دارند و بیشتر درد در پشت عضو زنجور حس می شود، گاهی هم به زیر شکم منتقل می شوند، درد مربوط به مثانه مستقیماً روی خود مثانه احساس می شود گاهی درد مثانه به کشاله ران و بیضه ها تیر میکشد درد سنگ کلیه در ناحیه کلیه و سنگ حالب در ناحیه مثانه و جلو شکم و سنگ داخل مثانه به سر آلت و تنه آلت و به کشاله ران تیر می کشد.