فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

دردهای مربوط به مری

دردهای مری معمولاً در حلق، قاعده گردن، بازوها و ناحیه میانه سینه خود را نشان می دهند قسمتی از مری که به معده وصل می شود بدون اینکه ارتباطی با قلب داشته باشد، درد آن به قسمت جلوی قلب منتشر می شود، این دردها در اثر گشادی ته مری یا التهاب معده یا مسمومیت ها به علل میکروبی پیدا می شوند.

دردهای معده

دردهائی هستند که از ته معده شروع می شوند، اصولاً مربوط به التهاب معده می باشند در قسمت بالا یا اندکی در پائین قلب حس می شوند و این دردها بیشتر شباهت به سوزش دارند و به سوزش قلبی معروف هستند، دردهای زخم معده بیشتر در زیر استخوان جناق سینه و بالای ناف خود را آشکار می سازند و تقریباً نقطه ای شکل هستند و بیشتر مبداء شیمیائی دارند، که به علت زیادی اسیدهای معده می باشند.

دردهای مربوط به مجاری کیسه صفرا

این دردها در قسمت میانی اپی گاستر (معده) احساس می شوند و محل آنها تقریباً منطبق بر محل درد زخمهای معده است و دارای سوزش هستند از این رو شبیه به دردهای زخم معده می باشند اما رابطه آنها با غذا مثل رابطه زخم معده با غذا نیست، دردهای مربوطه به کیسه صفرا بیشتر در نقطه ای از شانه راست حس می شوند که با خوردن غذای چرب و سرخ کرده و پرحجم بیشتر می گردند.