فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

درد

درد یک مکانیسم محافظ بدن است. زیرا موقعی تولید می شود که ضایعه ای بافتی ایجاد شده باشد، بدین ترتیب باعث می شود که شخص درصدد دفع عامل آن برآید مثلاً نشستن مدت زیادی روی پاها یا تحت فشار چیزی قرار گرفتن به علت قطع جریان موقتی خون و تحریک عصب مربوطه، درد ایجاد می شود.
محل اصلی درد به علت پیچیدگی شاخه های عصبی و زیادی آنها بطور دقیق تعیین نمی شود مگر جائی که از رشته های عصبی کمتری برخوردارند مثل دستها و نوک انگشتان، این گونه دردها ممکن است در محل اصلی خود حس نشود و در جای دیگری محسوس شوند، مثل دردهای انتقالی معده به سینه و قفسه صدری یا انتقال دردهای سیاتیکی در اثر آسیب مهره های کمری به پاها و زیر رانها (در صورتی که مهره کمتری آسیب ببیند درد در زیر رانها حس می شود).

محرک گیرنده حس درد

معتقدند که نسوج، هیستامین آزاد می کند و این ماده باعث تحریک گیرنده های حس درد می شود این ماده حساس کننده در هر ضایعه بافتی به وجود می آید و اگر این ماده از خارج هم به بدن تزریق شود درد شدیدی را ایجاد می نماید. بعضی از داروها اثر خنثی کننده گی روی ماده دردزا دارند که با خوردن آنها باعث تسکین درد می شود. (علت تسکین دردها، خنثی شدن این ماده است).

محل دریافت حس درد

دردهای بدن پس از اینکه وارد نخاع شدند از آنجا به طرف مغز رفته به ناحیه خاکستری قشر مغزی می رسند پس از گذشتن از این مسیر درد حس می شود.