فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

حساسیت دهنده های داروئی

همه داروها می تواند حساسیت ایجاد کنند، اما ترکیبات آسپرین و مسکن ها و سولفامیدها شایع ترند.

آلرژی از عوامل عفونت زا

مثل باکتریها، انگلها، قارچها، و انواع ویروسها و انواع باسیلها و غیره که نوع حساسیت نسجی ایجاد می کنند. مثل توبرکولهای سلی گومهای سیفلیسی و سایر گرانولوم ها.

آلرژن های فیزیکی

مثل گرما، سرما، نور و سایر اشعه ها، فشار و غیره.