نسخه شفا

نویسنده : دکتر صفدر صانعی

آلرژن ها یا حساسیت دهنده های خوراکی

بیشتر غذاها ممکن است باعث حساسیت شوند، لاکن گندم، شیر، ماهی، آجیلها، شکلات، گوشت و توت فرنگی و غیره بیماری زاترند.

حساسیت دهنده های داروئی

همه داروها می تواند حساسیت ایجاد کنند، اما ترکیبات آسپرین و مسکن ها و سولفامیدها شایع ترند.

آلرژی از عوامل عفونت زا

مثل باکتریها، انگلها، قارچها، و انواع ویروسها و انواع باسیلها و غیره که نوع حساسیت نسجی ایجاد می کنند. مثل توبرکولهای سلی گومهای سیفلیسی و سایر گرانولوم ها.