فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

آلرژن ها چند نوع می باشند از آنجمله:

آلرژن هائی از راه تنفس وارد می شوند مثل پولن گیاهان، قارچ ها، گرد و غبار با منشاء گیاهی، ذرات پوست و پشم، بخارهای مختلف، داروی آرایشی، عطرها و بوهای تند.

آلرژن ها یا حساسیت دهنده های خوراکی

بیشتر غذاها ممکن است باعث حساسیت شوند، لاکن گندم، شیر، ماهی، آجیلها، شکلات، گوشت و توت فرنگی و غیره بیماری زاترند.

حساسیت دهنده های داروئی

همه داروها می تواند حساسیت ایجاد کنند، اما ترکیبات آسپرین و مسکن ها و سولفامیدها شایع ترند.