فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

تعداد آنتی کورهای به وجود آمده به چه چیز بستگی دارد؟

بدن یک فرد می تواند در هر آن مقدار زیادی آنتی کور بسازد و به آنتی ژنهای وارد شده جواب مثبت دهد این در صورتی است که تعداد آنتی ژنهای وارد شده یکسان باشند، اما اگر یکی از این آنتی ژنها قویتر باشد پاسخ آنتی کورها فقط به همان نوع قویتر است.
از این مسئله باز نتیجه گرفته می شود که: عوامل بیماری زا آنکه قدرت بیشتری دارد خود را نشان می دهد مثلاً در موقع خوردن غذاهای متعدد، یا داروهای متنوع آنکه قدرت اثرش بیشتر باشد خود را نشان می دهد تغییراتی را که بدن آدمی در مقابل بعضی از عوامل نشان می دهد اصطلاحاً آلرژی و حساسیت می نامند که این تغییرات در افراد متفاوت است یعنی همه موادی که باعث آلرژی می شوند نزد افراد یکسان نیست از این جهت آثار حاصله برای افراد برابر و مثل هم نیست لذا مشاهده می شود که هر کس در مقابل چیز بخصوصی حساس است.
مکانیسم پیدایش حساسیت یا آلرژی را چنین بیان می کنند که:
برخورد آنتی ژن یا حساس کنند نه اولیه با آنتی کور یا ضد سمی که قبلاً در بدن وجود داشتته و به سلولها چسبیده است، باعث پیدایش آلرژی خواهد شد و همین برخورد آنتی ژن به آنتی کور باعث ورم و فساد سلولها خواهد شد که نتیجتاً سلول پاره شده ماده سمی در خون می ریزد، این ماده سمی باعث عوارضی خواهد شد که برحسب مزاجها و انسانها عکس العمل متفاوتی به وجود می آورد.

مواد سمی که بوسیله سلولهای آزرده در خلال واکنش آلرژیک بوجود می آید چیست؟

مواد متعدد و مختلفی که در دنباله واکنش آلرژیک به وجود می آید از سلولها خارج شده و این مواد شامل هیستامین و مواد شبیه به هیستامین، استیل کولین، آوتوزین، لیتزوسیتین، هپارین، لکوتاکسین و حداقل یک آنزیم پروتئولیتیک می باشد.
مسلم است که مقداری از این مواد به هر نقطه ای از بدن (به وسیله جریان خون) برسد، ضایعه ای ایجاد خواهد کرد، بنابراین ضایعه آلرژیک می تواند در نقاط دیگری غیر از کانون واکنش بین آنتی ژن و آنتی کور حالت غیر طبیعی به وجود آورد.
بیشتر رنجها و دردها پراکنده بدن ممکن است دارای یک مبداء باشد که از آنجا به جای دیگر سرایت کرده است و با معالجه آن عضو سایر اعضاء بهبودی خواهند یافت لذا خاطر نشان می سازد که در صفحات آینده بحث زیادی در این باره می شود که مثلاً سردرد با علت معده ای یا سردرد به علت رحمی یا پادرد به علت ورم روده و غیره اینها همه پایه و اساس علمی دارد و بایستی مورد توجه قرار گیرد.

حساسیت افراد نسبت به آلرژی ها

بعضی از افراد ممکن است به چند ماده شیمیائی حساسیت از خود نشان دهند و زمینه مساعدی برای ابتلاء به بیماری های مختلف داشته باشند.