فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

مسهل خلط غالب

در دردهای مفصلی تغییراتی به علت عامل بیماری زا در مفصل به وجود می آید مثل جمع شدن اسیداوریک در بیماری نقرس، هر داروئی که بتواند رسوبات اسید اوریک را از مفصل جدا سازد آنرا مسهل و اسیداوریک بیماری زا را خلط غالب و عمل دارو را پاکسازی یا تنقیه نامند.
هر داروئی مناسب خلط غالبی است و در اثر ترکیباتی که با خلط غالب به وجود می آورد باعث تجزیه و تحلیل و از بین بردن آن می شود مثل ترکیب کولشی سین ماده مؤثره سورنجان با اسید اوریک و غیره بعضی از داروهای گیاهی می توانند با چند خلط ترکیب شده آنها را خنثی کرد و باعث بهبودی مرض شوند مثل تربد که از بین برنده بلغم و صفرا و نیز مسهل روده ها است و سقمونیا که زایل کننده صفرا و نیز مسهل روده ها و حجرارمنی که پاک کننده سودا و غیره است.

رژیم غذائی

کسی که مایل است بهداشت را رعایت کند، نبایستی سبزی زیاد (بقول) و میوه جات و نظائر آنرا غذای اصلی خود قرار دهد، زیرا غذاهای نرم کننده، خون را کم کرده و می سوزاند و غذاهای سنگین نیز بلغم آور بوده بدن را سنگین می کند.

بهترین غذاها برای تندرستی عبارتند از:

1- گوشت به ویژه ماهی و مرغ، گوشت بزغاله گوشت گوساله و گوشت بره بی چربی.
2- گندم که خوب پاک و تمیز شده باشد و هیچگونه تخم علف و غیره در آن نباشد تا نان خوب دهد و نیز میوه جات و سبزیجات که منبع ویتامینهای مورد نیاز بدن میباشند.
3- شیرینی هائیکه با مزاج هر فرد سازش داشته باشد، یعنی متناسب با مزاج کنونی او باشد (به ویژه شیرینی های طبیعی - عسل، خرما، کشمش...).
4- نوشابه ها که باید خوشبو، خوش طعم و تازه باشند.
در غذای روزانه نبایستی غذای دیگری غیر از چهار نوع بالا قرار گیرد، مگر برای رژیم بیماری یا در دست نبودن یکی از آنها.