فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

معجون حیات بخش

این معجون پاک کننده، صفرا و بلغم و نیز تصفیه کننده رنگ صورت است.
قرنفل، هیل قرابی، زرنباد از هر کدام 5 گرم سنا 25 گرم پوست هلیله زرد 10 گرم، هلیله سیاه 5 گرم قند یا شکر 100 گرم همه را نرم کوبیده در یک کیلو عسل حل کرده روزی سه قاشق مربا خوری.

مسهل خلط غالب

در دردهای مفصلی تغییراتی به علت عامل بیماری زا در مفصل به وجود می آید مثل جمع شدن اسیداوریک در بیماری نقرس، هر داروئی که بتواند رسوبات اسید اوریک را از مفصل جدا سازد آنرا مسهل و اسیداوریک بیماری زا را خلط غالب و عمل دارو را پاکسازی یا تنقیه نامند.
هر داروئی مناسب خلط غالبی است و در اثر ترکیباتی که با خلط غالب به وجود می آورد باعث تجزیه و تحلیل و از بین بردن آن می شود مثل ترکیب کولشی سین ماده مؤثره سورنجان با اسید اوریک و غیره بعضی از داروهای گیاهی می توانند با چند خلط ترکیب شده آنها را خنثی کرد و باعث بهبودی مرض شوند مثل تربد که از بین برنده بلغم و صفرا و نیز مسهل روده ها است و سقمونیا که زایل کننده صفرا و نیز مسهل روده ها و حجرارمنی که پاک کننده سودا و غیره است.

رژیم غذائی

کسی که مایل است بهداشت را رعایت کند، نبایستی سبزی زیاد (بقول) و میوه جات و نظائر آنرا غذای اصلی خود قرار دهد، زیرا غذاهای نرم کننده، خون را کم کرده و می سوزاند و غذاهای سنگین نیز بلغم آور بوده بدن را سنگین می کند.