نسخه شفا

نویسنده : دکتر صفدر صانعی

معجون مسهل

برای دردهای مفصلی که از بلغم و رطوبت به وجود آمده باشد.
ایارج فی قرا (9) و افتیمون از هر کدام 15 گرم، غاریقون 10 گرم، هندوانه ابوجعل 5 گرم عسل 250 گرم همه را نرم کوبیده با عسل مخلوط کرده روزی سه قاشق مربا خوری.

معجون حیات بخش

این معجون پاک کننده، صفرا و بلغم و نیز تصفیه کننده رنگ صورت است.
قرنفل، هیل قرابی، زرنباد از هر کدام 5 گرم سنا 25 گرم پوست هلیله زرد 10 گرم، هلیله سیاه 5 گرم قند یا شکر 100 گرم همه را نرم کوبیده در یک کیلو عسل حل کرده روزی سه قاشق مربا خوری.

مسهل خلط غالب

در دردهای مفصلی تغییراتی به علت عامل بیماری زا در مفصل به وجود می آید مثل جمع شدن اسیداوریک در بیماری نقرس، هر داروئی که بتواند رسوبات اسید اوریک را از مفصل جدا سازد آنرا مسهل و اسیداوریک بیماری زا را خلط غالب و عمل دارو را پاکسازی یا تنقیه نامند.
هر داروئی مناسب خلط غالبی است و در اثر ترکیباتی که با خلط غالب به وجود می آورد باعث تجزیه و تحلیل و از بین بردن آن می شود مثل ترکیب کولشی سین ماده مؤثره سورنجان با اسید اوریک و غیره بعضی از داروهای گیاهی می توانند با چند خلط ترکیب شده آنها را خنثی کرد و باعث بهبودی مرض شوند مثل تربد که از بین برنده بلغم و صفرا و نیز مسهل روده ها است و سقمونیا که زایل کننده صفرا و نیز مسهل روده ها و حجرارمنی که پاک کننده سودا و غیره است.