نسخه شفا

نویسنده : دکتر صفدر صانعی

شربت مسهل برای گرم مزاجان و صاحبان عطش

آلوچه خشگه 200 گرم، تمرهندی 100 گرم، عناب و سه پستان از هر کدام 20 دانه، مویز 200 گرم پوست هلیله زرد، تخم کشوث، افسنتین و گل بنفشه از هر کدام 10 گرم گل سرخ 25 گرم، گل خطمی و گل پنیرک و بادیان و صندل زرد از هر کدام 5 گرم همه را مخلوط کرده ده قسمت نمایند هر قسمت را جوشانده صبح و عصر با 10 گرم ترنجبین شیره کش شده میل کنند.

معجون مسهل

برای دردهای مفصلی که از بلغم و رطوبت به وجود آمده باشد.
ایارج فی قرا (9) و افتیمون از هر کدام 15 گرم، غاریقون 10 گرم، هندوانه ابوجعل 5 گرم عسل 250 گرم همه را نرم کوبیده با عسل مخلوط کرده روزی سه قاشق مربا خوری.

معجون حیات بخش

این معجون پاک کننده، صفرا و بلغم و نیز تصفیه کننده رنگ صورت است.
قرنفل، هیل قرابی، زرنباد از هر کدام 5 گرم سنا 25 گرم پوست هلیله زرد 10 گرم، هلیله سیاه 5 گرم قند یا شکر 100 گرم همه را نرم کوبیده در یک کیلو عسل حل کرده روزی سه قاشق مربا خوری.