فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

نسخه شربت آلو برای گرم مزاجان و حالات صفرائی و بلغمی

آلوچه خشگه 200 گرم، تمرهندی 100 گرم، تربد 15 گرم، گل بنفشه 15 گرم، همه را جوشانده صاف کرده در جائی خنک نگهداری نموده روزانه 25 گرم با 5 گرم ترنجبین شیره کش شده میل نمایند.

شربت مسهل برای گرم مزاجان و صاحبان عطش

آلوچه خشگه 200 گرم، تمرهندی 100 گرم، عناب و سه پستان از هر کدام 20 دانه، مویز 200 گرم پوست هلیله زرد، تخم کشوث، افسنتین و گل بنفشه از هر کدام 10 گرم گل سرخ 25 گرم، گل خطمی و گل پنیرک و بادیان و صندل زرد از هر کدام 5 گرم همه را مخلوط کرده ده قسمت نمایند هر قسمت را جوشانده صبح و عصر با 10 گرم ترنجبین شیره کش شده میل کنند.

معجون مسهل

برای دردهای مفصلی که از بلغم و رطوبت به وجود آمده باشد.
ایارج فی قرا (9) و افتیمون از هر کدام 15 گرم، غاریقون 10 گرم، هندوانه ابوجعل 5 گرم عسل 250 گرم همه را نرم کوبیده با عسل مخلوط کرده روزی سه قاشق مربا خوری.