فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

مسهل بلغم

این نسخه ساده را مسهل ملطف نامند.
تربد ده گرم نرم کوبیده در یک لیوان گلاب حل کرده ملایم روی آتش قرار دهند لکن نبایستی به جوش آید و یک لیوان آب نیز به آن افزوده دو روز صبح ناشتا و شب موقع خواب میل نمایند.

نسخه شربت آلو برای گرم مزاجان و حالات صفرائی و بلغمی

آلوچه خشگه 200 گرم، تمرهندی 100 گرم، تربد 15 گرم، گل بنفشه 15 گرم، همه را جوشانده صاف کرده در جائی خنک نگهداری نموده روزانه 25 گرم با 5 گرم ترنجبین شیره کش شده میل نمایند.

شربت مسهل برای گرم مزاجان و صاحبان عطش

آلوچه خشگه 200 گرم، تمرهندی 100 گرم، عناب و سه پستان از هر کدام 20 دانه، مویز 200 گرم پوست هلیله زرد، تخم کشوث، افسنتین و گل بنفشه از هر کدام 10 گرم گل سرخ 25 گرم، گل خطمی و گل پنیرک و بادیان و صندل زرد از هر کدام 5 گرم همه را مخلوط کرده ده قسمت نمایند هر قسمت را جوشانده صبح و عصر با 10 گرم ترنجبین شیره کش شده میل کنند.