نسخه شفا

نویسنده : دکتر صفدر صانعی

مسهل بلغم

این نسخه ساده را مسهل ملطف نامند.
تربد ده گرم نرم کوبیده در یک لیوان گلاب حل کرده ملایم روی آتش قرار دهند لکن نبایستی به جوش آید و یک لیوان آب نیز به آن افزوده دو روز صبح ناشتا و شب موقع خواب میل نمایند.

نسخه شربت آلو برای گرم مزاجان و حالات صفرائی و بلغمی

آلوچه خشگه 200 گرم، تمرهندی 100 گرم، تربد 15 گرم، گل بنفشه 15 گرم، همه را جوشانده صاف کرده در جائی خنک نگهداری نموده روزانه 25 گرم با 5 گرم ترنجبین شیره کش شده میل نمایند.

شربت مسهل برای گرم مزاجان و صاحبان عطش

آلوچه خشگه 200 گرم، تمرهندی 100 گرم، عناب و سه پستان از هر کدام 20 دانه، مویز 200 گرم پوست هلیله زرد، تخم کشوث، افسنتین و گل بنفشه از هر کدام 10 گرم گل سرخ 25 گرم، گل خطمی و گل پنیرک و بادیان و صندل زرد از هر کدام 5 گرم همه را مخلوط کرده ده قسمت نمایند هر قسمت را جوشانده صبح و عصر با 10 گرم ترنجبین شیره کش شده میل کنند.