فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

مسهل برای همه ی مزاج ها

ترنجبین 50 گرم، سقمونیا 5 گرم، ترنجبین را شیره کش کرده سمقونیا را به آن اضافه کرده صبح و عصر میل نمایند.

مسهل انتخابی با شرایط زیر

عسل 40 گرم سرکه 40 گرم هر دو را در هم آمیخته خوب بهم بزنند سپس سمقونیا 5 گرم به آن اضافه کرده قبل از هر غذا 2 قاشق غذاخوری میل نمایند این فرمول مسهل صفرا می باشد اگر در فرمول بالا 15 گرم مغز کاوشه بجای سمقونیا بکار برند این فرمول برای زدودن بلغم نافع است حال اگر به عوض کاوشه افتیمون 10 گرم اضافه کنند مسهل سودا به دست می آید.

مسهل

فرمول زیر بهترین مسهل برای مزاجهای معتدل است و در هنگام تب نیز می توان از آن استفاده نمود این نسخه مسهل صفرا و بلغم و سودا نیز می باشد و برای بیماریهای روانی مفید و با وجود اینکه مسهل است مقوی قلب نیز می باشد.