فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

شربت مسهل برای سوداوی و مؤثر برای کار معده

گل سرخ، سنا، از هر کدام 15 گرم، گل بنفشه 15 گرم، تربد و افسنطین و غاریقون از هر کدام 5 گرم، مصطلکی، تخم کشوث، اسطوخدوس، از هر کدام 10 گرم، سه پستان و عناب از هر کدام 20 دانه همه را نیم کوب کرده 7 روز صبح ناشتا و عصر پس از جوشانیدن و صاف نمودن میل نمایند.

مسهل برای همه ی مزاج ها

ترنجبین 50 گرم، سقمونیا 5 گرم، ترنجبین را شیره کش کرده سمقونیا را به آن اضافه کرده صبح و عصر میل نمایند.

مسهل انتخابی با شرایط زیر

عسل 40 گرم سرکه 40 گرم هر دو را در هم آمیخته خوب بهم بزنند سپس سمقونیا 5 گرم به آن اضافه کرده قبل از هر غذا 2 قاشق غذاخوری میل نمایند این فرمول مسهل صفرا می باشد اگر در فرمول بالا 15 گرم مغز کاوشه بجای سمقونیا بکار برند این فرمول برای زدودن بلغم نافع است حال اگر به عوض کاوشه افتیمون 10 گرم اضافه کنند مسهل سودا به دست می آید.