فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

اغذیه مناسب برای سوداوی مزاج

سوپهائی که از مواد گرم و پرانرژی تهیه شده باشد نخودآب، تخم کاوشه، سوپ جوجه، زرده تخم مرغ، سوپ گوشت و کباب.

شربت مسهل برای سوداوی و مؤثر برای کار معده

گل سرخ، سنا، از هر کدام 15 گرم، گل بنفشه 15 گرم، تربد و افسنطین و غاریقون از هر کدام 5 گرم، مصطلکی، تخم کشوث، اسطوخدوس، از هر کدام 10 گرم، سه پستان و عناب از هر کدام 20 دانه همه را نیم کوب کرده 7 روز صبح ناشتا و عصر پس از جوشانیدن و صاف نمودن میل نمایند.

مسهل برای همه ی مزاج ها

ترنجبین 50 گرم، سقمونیا 5 گرم، ترنجبین را شیره کش کرده سمقونیا را به آن اضافه کرده صبح و عصر میل نمایند.