نسخه شفا

نویسنده : دکتر صفدر صانعی

شربت مسهل سودا

اویشن، شحم حنظل بسفایج، اسطوخدوس، تخم کشوث، هلیله، غافث، فلفل سفید، کاوشه و عشبه افتیمون، سنا، پودینه کوهی.

مسهل همه اخلاط به طور عموم

تخم نیلوفر 10 گرم، گل گندم 10 گرم، خربق سیاه و سفید 5 گرم، بابونه 10 گرم، شاه تره 10 گرم روزی ده گرم از همه آنها برای صبح و عصر به صورت جوشانده.

مسهل برای همه مزاجها

سه پستان 25 گرم، گل سرخ 15 گرم، گل بنفشه و نیلوفر 10 گرم، تخم خیارین 25 گرم، ریشه کاسنی 50 گرم، عناب 200 گرم، زرشک 200 گرم، آلوچه خشک 200 گرم، لیمو 25 گرم، سنا 25 گرم همه را مخلوط کرده نیم کوب نمائید روزی 10 گرم در 2 لیوان آب جوشانده صبح و عصر میل نمائید.