فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

مسهل بلغم

میعه سائله، عاقرقرحا، خیاردشتی (کمبیزه کور، یا قثاءالحمار) مقل، روغن کرچک، تربد، غاریقون، سورنجان، فرفیون، مغز تخم کاوشه، زنجبیل، آنزروت، ایرسا، شحم حنظل، تخم نیلوفر، دانه اسفند، بسفایج.

شربت مسهل بلغم

تربد 25 گرم گلاب 250 گرم قند 200 گرم تربد را نرم کوبیده در گلاب و قند ریخته جوشانده تا سفت شود روزی چهار قاشق غذاخوری.
مسهل برای مزاج بلغمی: مغز دانه کاوشه 25 گرم سرکه 200 گرم عسل 250 گرم مغز را کوبیده در سرکه و عسل حل کرده روزی چهار قاشق غذاخوری. دارو و غذاهای زیر نیز برای مزاج بلغمی نافع است.
سیاه دانه، انغوره، پیاز سفید، انجره شنبلیله، سقمونیا، جاوشیر، ریوند عشبه.

شربت مسهل سودا

اویشن، شحم حنظل بسفایج، اسطوخدوس، تخم کشوث، هلیله، غافث، فلفل سفید، کاوشه و عشبه افتیمون، سنا، پودینه کوهی.