فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

مسهل صفرا

افسنطین صبر زرد، خربق (سیاه) سقمونیا، هندوانه ابوجعل، غاریقون، ریوند، ایرسا، گل گندم (قنطریون) هلیله، بسفایج، آب انار، پر سیاوشان، کشمش کولیان، گل سرخ، مغز فلوس، ترنجبین، شیر خشت، آلوچه خشکه ، گل گاوزبان، اسپرزه، تمرهندی، آب کدو (هر یک به تنهائی یا چند عدد توأم).

نسخه مسهل

سقمونیا 5 گرم نرم کوبیده در 250 گرم عسل حل کرده روزی چهار قاشق غذاخوری.

مسهل بلغم

میعه سائله، عاقرقرحا، خیاردشتی (کمبیزه کور، یا قثاءالحمار) مقل، روغن کرچک، تربد، غاریقون، سورنجان، فرفیون، مغز تخم کاوشه، زنجبیل، آنزروت، ایرسا، شحم حنظل، تخم نیلوفر، دانه اسفند، بسفایج.