فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

نسخه مسهل

25 گرم افتیمون را در 250 گرم عسل پس از کوبیدن حل کرده روزی 4 قاشق مرباخوری یا گل سرخ، گل بنفشه، غاریقون، تخم کشوث، مصظکی، افسنطین، صبر زرد، خربق سیاه.

مسهل صفرا

افسنطین صبر زرد، خربق (سیاه) سقمونیا، هندوانه ابوجعل، غاریقون، ریوند، ایرسا، گل گندم (قنطریون) هلیله، بسفایج، آب انار، پر سیاوشان، کشمش کولیان، گل سرخ، مغز فلوس، ترنجبین، شیر خشت، آلوچه خشکه ، گل گاوزبان، اسپرزه، تمرهندی، آب کدو (هر یک به تنهائی یا چند عدد توأم).

نسخه مسهل

سقمونیا 5 گرم نرم کوبیده در 250 گرم عسل حل کرده روزی چهار قاشق غذاخوری.