فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

حل کننده بلغم

بادیان و ریشه آن، مویز، دارچین، زنجبیل، انیسون، گاوزبان، ریشه شیرین بیان، عودالصلیب، تخم کتان، تخم کرفس، ریشه اذخر، افسنطین، زعفران، تاجریزی، گل زوفا، ایرسا، تخم شنبلیله، بادآورد (کنگر)، صمغ عربی، پرسیاوشان، انجیر، سکنجبین و شربت اسطوخدوس و گل قند با فرمول زیر 10 گرم گل سرخ را کوبیده در 250 گرم شکر می ریزند تا پخته یا مربا شود پس از پختن، نصف لیوان گلاب روی آن ریخته روزی چهار قاشق غذاخوری میل نمایند.

حل کننده سودا

بادرنجویه، گاوزبان، سه پستان، بسفایج، قرنفل، ریشه کاسنی، ریشه بادیان، شاه تره، ریشه شیرین بیان، انجیر، کشمش، اسطوخدوس، افتیمون، لعاب تخم مرو، زرشگ، ریشه خطمی و شربت بنفشه.

نسخه مسهل

25 گرم افتیمون را در 250 گرم عسل پس از کوبیدن حل کرده روزی 4 قاشق مرباخوری یا گل سرخ، گل بنفشه، غاریقون، تخم کشوث، مصظکی، افسنطین، صبر زرد، خربق سیاه.