فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

نسخه :

عناب 15 گرم، گل بنفشه 15 گرم، ریشه کاسنی 15 گرم، آلوچه خشکه 100 گرم، تمرهندی 50 گرم، گل نیلوفر 10 گرم، زرشگ 50 گرم، تخمه خیار 50 گرم، تخمه خربزه 50 گرم، ترنجبین 50 گرم، قره قات 50 گرم، داروهای فوق را غیر از تخم خیار و ترنجبین بقیه را نیمکوب کرده و جوشانده آب آنرا با تخمه خیار (8) و ترنجبین که شیره کش شده باشد مخلوط کرده روزانه با عرق بیدمشگ میل نمایند (روزی 15 گرم از جمع داروهای فوق را می توان به کار برد).

منضج یا حل کننده صفرا

ریشه کاسنی، گل نیلوفر، آلوچه خشکه ، ریشه شیرین بیان، گل خطمی، گل بنفشه، عناب تمرهندی، تخم کاسنی، به دانه، تخم کشوث، گل حلوا (بستان افرزو)، اسپرزه، شربت نارنج، شربت به، شربت توت سیاه یک یا چندتای آنها را انتخاب کرده مصرف نمایند (روزانه 15 گرم از هر یک از گیاهان را می توان مصرف نمود (اگر چندتای آن را انتخاب کرده باشند از همه آنها می توان 10 گرم روزانه مصرف نمود).

حل کننده بلغم

بادیان و ریشه آن، مویز، دارچین، زنجبیل، انیسون، گاوزبان، ریشه شیرین بیان، عودالصلیب، تخم کتان، تخم کرفس، ریشه اذخر، افسنطین، زعفران، تاجریزی، گل زوفا، ایرسا، تخم شنبلیله، بادآورد (کنگر)، صمغ عربی، پرسیاوشان، انجیر، سکنجبین و شربت اسطوخدوس و گل قند با فرمول زیر 10 گرم گل سرخ را کوبیده در 250 گرم شکر می ریزند تا پخته یا مربا شود پس از پختن، نصف لیوان گلاب روی آن ریخته روزی چهار قاشق غذاخوری میل نمایند.