فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

منضج خون اضافی

نسخه :

عناب 15 گرم، گل بنفشه 15 گرم، ریشه کاسنی 15 گرم، آلوچه خشکه 100 گرم، تمرهندی 50 گرم، گل نیلوفر 10 گرم، زرشگ 50 گرم، تخمه خیار 50 گرم، تخمه خربزه 50 گرم، ترنجبین 50 گرم، قره قات 50 گرم، داروهای فوق را غیر از تخم خیار و ترنجبین بقیه را نیمکوب کرده و جوشانده آب آنرا با تخمه خیار (8) و ترنجبین که شیره کش شده باشد مخلوط کرده روزانه با عرق بیدمشگ میل نمایند (روزی 15 گرم از جمع داروهای فوق را می توان به کار برد).

منضج یا حل کننده صفرا

ریشه کاسنی، گل نیلوفر، آلوچه خشکه ، ریشه شیرین بیان، گل خطمی، گل بنفشه، عناب تمرهندی، تخم کاسنی، به دانه، تخم کشوث، گل حلوا (بستان افرزو)، اسپرزه، شربت نارنج، شربت به، شربت توت سیاه یک یا چندتای آنها را انتخاب کرده مصرف نمایند (روزانه 15 گرم از هر یک از گیاهان را می توان مصرف نمود (اگر چندتای آن را انتخاب کرده باشند از همه آنها می توان 10 گرم روزانه مصرف نمود).