فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

خشکی دهنده ها (زیاد شدن املاح بدن)

عوامل زیر باعث خشکی مزاج می گردد.
جنبش، شب زنده داری زیاد، تخلیه زیاد، زیاده روی در نیروی جنسی، کمی غذا و غذای خشک داروهای خشکی دهنده حرکات زیاد نفسانی از هر نوع بطور متوالی و به حد افراط، تماس با خشکی دهنده ها شستشو با آبهای قابض، سردی یخ زننده که نمی گذارد غذا به اندام برسد تماس با هر چیز بسیار گرم زیرا تحلیل رفتن بیش از حد می دهد، شستشوی زیاد بدن.

منضج یا حل کننده یا پزنده چیست

برای خارج شدن ماده ای که باعث بیماری در هر قسمتی از بدن شده است داروهائی به کار می رود که باعث نضج یا حل شدن آن می گردد مثلاً موقعی که زیادی صفرا باعث بیماری شده باشد (مثل زیادی صفرای خون در بیماریهای کبدی و غیره) داروهای حل کننده ای بکار می برند مثل (نضج) که با تجویز آن ها ناراحتی بیمار مرتفع می گردد داروهای حل کننده یا منضج را برحسب مزاج بیمار انتخاب می نمایند مثلاً اگر در اثر گرمی بیماری به وجود آمده باشد، منضج یا حل کننده یا داروی پاکسازی سردی به کار می برند. در اینجا به چند منضج یا پاک کننده اشاره می شود.

منضج خون اضافی