نسخه شفا

نویسنده : دکتر صفدر صانعی

سست کننده های بدن

آنچه باعث کم شدن متابولیسم بازال باشد یعنی بتواند کار غده تیروئید را کمتر از معمول نماید سردی نامیده می شود.
سردی بخشها عبارتند از:
1- هر گونه جنبش و حرکات شدید زیرا باعث کم شدن حرارت غریزی و تحلیل رفتن آن می گردد.
2- آرامش در حد افراط زیرا حرارت غریزی بر اثر افراط در آرامش خفه می شود.
3- امساک در خوردن و نوشیدن.
4- غذا و داروهای سرد، کم انرژی.
5- تخلخل (دیلاتسیون یا گشاد شدن عروق) زیاد در بدن که در حرارت غریزی ایجاد آشفتگی می نماید.
6- برخورد به چیزهائی که از کنش آنها سردی حاصل می شود.
7- زیاده روی در احتباس یعنی نگهداشتن مواد بیرونی راندنی از جسم که بر اثر آن حرارت غریزی جمع و متوقف می شود.
8- تخلیه در حد افراط زیرا نیروی بدن به دنبال تخلیه کم می شود (مثل اسهال).
9- اندوه زیاد و ترس مفرط.
10- شادی بیش از حد.
11- شغلهائی که سردی بخش هستند مثل کسانی که در آب کار می کنند.

رطوبت بخشها (زیاد شدن مایعات بدن)

عوامل رطوبت بخش عبارتند از:
آرامش، خواب، مانده گاری موادی که باید تخلیه شوند، صرف زیاد مایعات، پرخوری، غذای رطوبت بخش، داروی رطوبت بخش، تماس با مواد رطوبت زا به ویژه استحمام با شکم سیر، تماس با سردی دهنده ها که رطوبت را متوقف و جمع می کند.

خشکی دهنده ها (زیاد شدن املاح بدن)

عوامل زیر باعث خشکی مزاج می گردد.
جنبش، شب زنده داری زیاد، تخلیه زیاد، زیاده روی در نیروی جنسی، کمی غذا و غذای خشک داروهای خشکی دهنده حرکات زیاد نفسانی از هر نوع بطور متوالی و به حد افراط، تماس با خشکی دهنده ها شستشو با آبهای قابض، سردی یخ زننده که نمی گذارد غذا به اندام برسد تماس با هر چیز بسیار گرم زیرا تحلیل رفتن بیش از حد می دهد، شستشوی زیاد بدن.