فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

تقویت کننده ها

گرمی و سردی

چنانچه قبلاً اشاره شده است هر دارو یا غذا و یا هر عاملی که بتواند سوخت و ساز بدن را زیاد کرده یعنی متابولیسم بازال را بالا برد آنرا گرم می نامند.
گرمی بخش های جسم آدمی عبارتند از:
1- غذاهائی که از لحاظ مقدار در حد اعتدال باشد.
2- حرکات معتدل، ورزش معتدل.
3- ماساژ اندامهای بدن در حد اعتدال.
4- حرکت و جنبش حتی اگر خارج از اعتدال باشد ولی نه در حد افراط و تفریط.
5- غذاها و خوراکیها و داروهای گرم.
6- استحمام در حد اعتدال.
7- کارهای شغلی که با حرکت و جنب و جوش توأم باشد.
8- تماس بدن با گرم کننده های معتدل مثل هوا، ضماد، مرهم و غیره.
9- حالت خشم چه در حد اعتدال و چه در حال افراط.
10- غم و اندوه که خیلی بیشتر از حد طاقت نباشد زیرا زیاد شدن آن باعث سردی بدن است.
12- عفونت از انواعی که گرمی غیرطبیعی به وجود آورد.
13- تراکم در سطح بدن که موجب تجمع و توقف بخار می شود.
14- (گشادی عروق) که در درون بدن موجب گسترش بخار(7) در بدن می گردد.

سست کننده های بدن

آنچه باعث کم شدن متابولیسم بازال باشد یعنی بتواند کار غده تیروئید را کمتر از معمول نماید سردی نامیده می شود.
سردی بخشها عبارتند از:
1- هر گونه جنبش و حرکات شدید زیرا باعث کم شدن حرارت غریزی و تحلیل رفتن آن می گردد.
2- آرامش در حد افراط زیرا حرارت غریزی بر اثر افراط در آرامش خفه می شود.
3- امساک در خوردن و نوشیدن.
4- غذا و داروهای سرد، کم انرژی.
5- تخلخل (دیلاتسیون یا گشاد شدن عروق) زیاد در بدن که در حرارت غریزی ایجاد آشفتگی می نماید.
6- برخورد به چیزهائی که از کنش آنها سردی حاصل می شود.
7- زیاده روی در احتباس یعنی نگهداشتن مواد بیرونی راندنی از جسم که بر اثر آن حرارت غریزی جمع و متوقف می شود.
8- تخلیه در حد افراط زیرا نیروی بدن به دنبال تخلیه کم می شود (مثل اسهال).
9- اندوه زیاد و ترس مفرط.
10- شادی بیش از حد.
11- شغلهائی که سردی بخش هستند مثل کسانی که در آب کار می کنند.