فهرست کتاب


نسخه شفا

دکتر صفدر صانعی‏

علائم مزاجی بلغمی (لنفاوی)

صاحبان مزاج لنفاوی عموماً دارای چربی زیاد، پوستشان سرخ، بدن آنها سرد و نرم، عضلاتشان مثل اعمالشان عموماً کند و افراد تنبلی هستند. خواب آنها سنگین و عمیق و حرکاتشان آهسته و آرام، دستها و اندامشان مثل دست مرده، کوشش و فعالیت آنها کم و با بی قیدی همراه است.

علائم مزاج دموی (پرخونی)

در این اشخاص گردش خون خیلی تند و سریع، پوست بدنشان سرخ و رنگین و گرم است، مخاطهای آنها قرمز (مثل چشمان و زبان) عروق بدنشان باز و متسع نبض کامل و پر، اشتها فراوان خواب عمیق و راحت حرکاتشان وسیع، دستها چاق و کف دستهایشان گرم است.

علائم مزاج سوداوی (عصبی)

همچنان که گذشت این مزاج به سوداوی قوی و سوداوی ضعیف تقسیم می شود علائم سوداوی ضعیف عبارت است از کندی عکس العمل (به علت ضعف اعصاب) و کندی کار قلب و ریه، پریدگی رنگ چهره و افتادگی خطوط صورت، غمگین و غصه دار بودن، خودخور، متنفر و فراری از کار و کوشش اما در نهاد افرادی ثابت قدم و پابرجا هستند.