فهرست کتاب


سخنان علی علیه السلام از نهج البلاغه

, جواد فاضل‏

فرمان آسمانی

و خلّف فیکم کتاب ربّکم « کتاب خدا یادگار اوست»

اینک قرآن مجید است که بنام محمد (ص) و اسلام در پیش روی ما قرار دارد و چراغ فروزانی است که در ظلمات جهل گم- گشتگان را راهبری کند.
در این نظام متین و ناموس شریف کژی و کاستی نیست. حلال را بیان کند و حرام را برشمارد. از واجبات گوید و سخن در حقایق احکام راند.
ناسخ را از منسوخ، ویژه را از ناویژه، باز نماید و کلام الهی باز خواند.
یکسره بداستانهای باستان پردازد و از گمشدگان قرون و اعصار حکایت کند، حدیث فرسوده ملوک و فرمانروایانی را که چندی بر جهان خداوند بوده اند و در عین کامیابی بناکامی از جهان رخت بربسته اند تازه سازد و جمله ها را با شهادت تاریخ و پندهای عبرت انگیز بیامیزد و غفلت- زدگان را از مستی لذّت ها و رؤیای جهل بهوش آورد.
به دردهای بیدرمان زندگی دارو بخشد و بر جراحت های مهلک قلب مرهم شفا گذارد. قرآن از همه در سخن گفت، تا آنجا که کلمه ای ناگفته نگذاشت، و گذشته ها را بیاد آورد، چندان که حادثه ای را فراموش ننمود، و آینده مرموز بشریت را به سعادت و سلامت تضمین کرد، در صورتی که فرمان وی را بپذیرند و راه خوشبختی را از وی بجویند.

آفرینش