فهرست کتاب


گلچین حکمت

سید هاشم رسولی محلاتی

تذکر پایانی

در کتاب روضه بحارالأنوار، ج 78، ص که این گلچین از روی آن تنظیم شده، از حضرت بقیة الله الاعظم امام زمان - ارواحنا فداه - اندرزی ذکر نشده بود؛ از همین رو در اینجا نیز از آن بزرگوار اندرزی نقل نمی شود.
خدای منان را سپاسگزارم که بار دیگر این توفیق را نصیب این بنده ناتوان و شرمسار درگاهش فرمود، که با جمع آوری گلچینی از سخنان حکمت آمیز رسول خدا صلی الله علیه و آله و ائمه معصومین (علیهم السلام) از روی یکی از آثار نفیس علمای شیعه و ترجمه آن خدمتی به نشر آثار اهل بیت نموده و - ان شاء الله تعالی - از این طریق، ذخیره ای برای روز وانفسای خویش تهیه نموده باشم.
و الحمدلله اولا و آخرا
سید هاشم رسولی محلاتی
23 رجب الخیر 1419
برابر با 2/8/1377

...................) Anotates (.................
1) بحارالأنوار، ج 77، ص 45.
2) برای توضیح این جمله باید بگویم: انصاف در لغت از نصف گرفته شده؛ یعنی انسان در رفتار خود با برادران دینی نصفانصف رفتار کند، هر چه برای خود می خواهد، برای او بخواهد و هر چه برای خود نخواهد، برای وی نیز نخواهد.
3) مواسات در لغت، به معنای مشارکت و برقرار کردن برابری در چیزی با چیز دیگر است.
4) بحارالأنوار، ج 77، ص 45.
5) بحارالأنوار ج 77، ص 46 - 61.
6) منظور از تعبیر به دو سال و یک سال و دو میل و یک میل و... نسبت اهمیت این کارها و اعمال نیک است، که اهمیت نیکی به پدر و مادر از همه بیشتر و پس از آن صله رحم و همنشین موارد دیگر.
7) بحارالأنوار، ج 77، ص 67.
8) بحارالأنوار، ج 77، ص 65.
9) بحارالأنوار، ص 67.
10) شاید منظور این باشد که موجب شود فرشتگان و آسمانیان تو را یاد کنند.
11) یعنی عیوب مردم را بداند ولی از عیب خود بی خبر باشد.
12) یعنی بی جهت همنشین خود را بیازارد.
13) یعنی این هم یکی از آثار گناه است که انسان را، از روزی مقدرش محروم سازد.
14) بحارالأنوار، ج 77، ص 112.
15) در برخی از نسخه ها به جای الملوک المملوک است؛ یعنی برده ها.
16) بحارالأنوار، ج 77، ص 113.
17) بحارالأنوار، ج 77، ص 113.
18) بحارالأنوار، ج 77، ص 114.
19) بحارالأنوار، ج 77، ص 117.
20) بحارالأنوار، ج 77، ص 123.
21) بحارالأنوار، ج 77، ص 123.
22) بحارالأنوار، ج 77، ص 123.
23) بحارالأنوار، ج 77، ص 124.
24) بحارالأنوار، ج 77، ص 123.
25) بحارالأنوار، ج 77، ص 128.
26) بحارالأنوار، ج 77، ص 130.
27) بحارالأنوار، ج 77، ص 134.
28) بحارالأنوار، ج 77، ص 137.
29) یونس (10) آیه 23.
30) فاطر، 35، آیه 43.
31) بحارالأنوار، ج 77، ص 138.
32) بحارالأنوار، ج 77، ص 138.
33) بحارالأنوار، ج 77، ص 138.
34) بحارالأنوار، ج 77، ص 138.
35) بحارالأنوار، ج 77، ص 139.
36) بحارالأنوار، ج 77، ص 139.
37) بحارالأنوار، ج 77، ص 139.
38) بحارالأنوار، ج 77، ص 139.
39) بحارالأنوار، ج 77، ص 139.
40) بحارالأنوار، ج 77، ص 140.
41) بحارالأنوار، ج 77، ص 140.
42) بحارالأنوار، ج 77، ص 144.
43) بحارالأنوار، ج 77، ص 144.
44) به آیه شریفه 106 از سوره نحل و داستان عمار بن یاسر اشاره دارد.
45) بحارالأنوار، ج 77، ص 146.
46) بحارالأنوار، ج 77، ص 146.
47) بحارالأنوار، ج 77، ص 146.
48) بحارالأنوار، ج 77، ص 146.
49) بحارالأنوار، ج 77، ص 146.
50) بحارالأنوار، ج 77، ص 146.
51) بحارالأنوار، ج 77، ص 146.
52) بحارالأنوار، ج 77، ص 146.
53) بحارالأنوار، ج 77، ص 149.
54) بحارالأنوار، ج 77، ص 149.
55) بحارالأنوار، ج 77، ص 149.
56) بحارالأنوار، ج 77، ص 149.
57) بحارالأنوار، ج 77، ص 150.
58) بحارالأنوار، ج 77، ص 151.
59) بحارالأنوار، ج 77، ص 151.
60) بحارالأنوار، ج 77، ص 151.
61) بحارالأنوار، ج 77، ص 151.
62) بحارالأنوار، ج 77، ص 151.
63) بحارالأنوار، ج 77، ص 151.
64) این کلام، مانند کلام معروف دیگری است که گفته اند: استر ذهبک و ذهابک و مذهبک.
65) بحارالأنوار، ج 77، ص 151.
66) بحارالأنوار، ج 77، ص 152.
67) بحارالأنوار، ج 77، ص 152.
68) بحارالأنوار، ج 77، ص 152.
69) بحارالأنوار، ج 77، ص 153.
70) بحارالأنوار، ج 77، ص 154.
71) بحارالأنوار، ج 77، ص 155.
72) بحارالأنوار، ج 77، ص 155.
73) بحارالأنوار، ج 77، ص 155.
74) بحارالأنوار، ج 77، ص 158.
75) بحارالأنوار، ج 77، ص 158.
76) بحارالأنوار، ج 77، ص 159.
77) بحارالأنوار، ج 77، ص 159.
78) بحارالأنوار، ج 77، ص 159.
79) بحارالأنوار، ج 77، ص 160.
80) بحارالأنوار، ج 77، ص 160.
81) بحارالأنوارج 77، ص 160.
82) بحارالأنوار، ج 77، ص 160.
83) بحارالأنوار، ج 77، ص 160.
84) بحارالأنوار، ج 77، ص 161.
85) بحارالأنوار، ج 77، ص 161.
86) بحارالأنوار، ج 77، ص 161.
87) بحارالأنوار، ج 77، ص 163.
88) بحارالأنوار، ج 77، ص 164.
89) بحارالأنوار، ج 77، ص 168.
90) بحارالأنوار، ج 77، ص 168.
91) بحارالأنوار، ج 77، ص 170.
92) بحارالأنوار، ج 77، ص 170.
93) بحارالأنوار، ج 77، ص 170.
94) بحارالأنوار، ج 77، ص 170.
95) بحارالأنوار، ج 77، ص 171.
96) بحارالأنوار، ج 77، ص 172.
97) بحارالأنوار، ج 77، ص 172.
98) بحارالأنوار، ج 77، ص 172.
99) بحارالأنوار، ج 77، ص 173.
100) بحارالأنوار، ج 77، ص 178.
101) بحارالأنوار، ج 77، ص 179.
102) بحارالأنوار، ج 77، ص 180.
103) بحارالأنوار، ج 77، ص 188.
104) شاعر پارسی زبان گوید:
سخن گرچه هر لحظه دلکش تر - چو بینی خموشی از آن بهتر است
105) چنان که شاعر عرب گفته:
و ان کان طعم الیأس مرا فانه - ألذ و أحلی من سوال الأراذل
اگر طعم نومیدی تلخ است، ولی لذیذتر از سوال از اشخاص رذل و پست است.
106) شاعر عرب گوید:
اذا ضاق صدر المرء من سر نفسه - فصدر الذی یستودع السر اضیق
هنگامی که سینه انسان از نگه داری راز خود تنگ باشد، سینه دیگری که می خواهد آن راز را نگه دارد، تنگ تر است.
107) بحارالأنوار، ج 77، ص 238.
108) در سخنان حکمت آمیز لقمان آمده است که گوید: ادب را از که آموختی؟ از بی ادبان.
109) یعنی آدم بخیل به هر اندازه هم که ثروت داشته باشد، بی نوا است.
110) ظاهرا مقصود آن است که انسان نمی تواند به هیچ وضعی دلخوش یا از آن دلتنگ و ناامید باشد که هیچ اعتباری به خوشی ها یا ناخوشی ها نیست، و چه زود در حال تغییر و تبدیل است.
111) بحارالأنوار، ج 77، ص 243.
112) بحارالأنوار، ج 77، ص 264.
113) بحارالأنوار، ج 77، ص 281 - 286.
114) مترجم گوید: در این جمله از کلام امیرالمومنین (علیه السلام) چند وجه گفته شد، یکی همان بود که ترجمه شد، به این که فعل اول، به صورت معلوم و فعل دوم، به صورت مجهول باشد و خلاصه اش این است که کسی که در حال عزت و شوکت در آن حال که مستمندان دورش را گرفته اند و او نشسته است، چیزی به مستمندان ندهد، مبتلا گردد به این که در حضور دیگران، مستمندانه بایستد و دست نیاز به سوی شوکت مندان نشسته دراز کند و چیزی به او ندهند و این وجهی است که مجلسی رحمه الله از میان وجوه دیگر اختیار نموده و وجه دیگری که فیض رحمه الله و ابن ابی الحدید گفته اند، که هر دو فعل را به صورت مجهول بخوانیم و خلاصه معنا این می شود کسی که در حال نشستن چیزی به او نرسد، قیام هم به او سودی نبخشد؛ یعنی روزی خدا به هر طوری تقسیم شده، به همان نحو می رسد و سعی و کوشش و قیام و قعود در آن تاثیری ندارد.
115) بحارالأنوار، ج 77، ص 295 - 296.
116) بحارالأنوار، ج 77، ص 333.
117) بحارالأنوار، ج 77، ص 377 - 378.
118) بحارالأنوار، ج 77، ص 379.
119) بحارالأنوار، ج 77، ص 382.
120) بحارالأنوار، ج 77، ص 385.
121) بحارالأنوار، ج 77، ص 391.
122) بحارالأنوار، ج 77، ص 395.
123) بحارالأنوار، ج 77، ص 398.
124) بحارالأنوار، ج 77، ص 400.
125) بحارالأنوار، ج 77، ص 406.
126) بحارالأنوار، ج 77، ص 418 - 421.
127) بحارالأنوار، ج 78، ص 6.
128) بحارالأنوار، ج 78، ص 11.
129) بحارالأنوار، ج 78، ص 23.
130) بحارالأنوار، ج 78، ص 31.
131) بحارالأنوار، ج 78، ص 32.
132) بحارالأنوار، ج 78، ص 32.
133) و در نهج البلاغه ربحوا است و آن مناسب تر است؛ یعنی بهشت را سود برند.
134) بحارالأنوار، ج 78، ص 34.
135) در نهج البلاغه (حکمت 131) این روایت نقل شده با اختلاف و تقدیم و تاخیر زیاد.
136) بحارالأنوار، ج 78، ص 38.
137) بحارالأنوار، ج 78، ص 39.
138) بحارالأنوار، ج 78، ص 40.
139) بحارالأنوار، ج 78، ص 40.
140) بحارالأنوار، ج 78، ص 41.
141) بحارالأنوار، ج 78، ص 41.
142) بحارالأنوار، ج 78، ص 43.
143) بحارالأنوار، ج 78، ص 43.
144) بحارالأنوار، ج 78، ص 43.
145) بحارالأنوار، ج 78، ص 44.
146) بحارالأنوار، ج 78، ص 45.
147) بحارالأنوار، ج 78، ص 45.
148) بحارالأنوار، ج 78، ص 45.
149) بحارالأنوار، ج 78، ص 48.
150) بحارالأنوار، ج 78، ص 48.
151) بحارالأنوار، ج 78، ص 49.
152) بحارالأنوار، ج 78، ص 49.
153) بحارالأنوار، ج 78، ص 49.
154) بحارالأنوار، ج 78، ص 50.
155) بحارالأنوار، ج 78، ص 51.
156) بحارالأنوار، ج 78، ص 53.
157) بحارالأنوار، ج 78، ص 55.
158) بحارالأنوار، ج 78، ص 55.
159) بحارالأنوار، ج 78، ص 55.
160) بحارالأنوار، ج 78، ص 55.
161) بحارالأنوار، ج 78، ص 56.
162) بحارالأنوار، ج 78، ص 57.
163) بحارالأنوار، ج 78، ص 58.
164) بحارالأنوار، ج 78، ص 58.
165) بحارالأنوار، ج 78، ص 59.
166) بحارالأنوار، ج 78، ص 59.
167) بحارالأنوار، ج 78، ص 59.
168) بحارالأنوار، ج 78، ص 60.
169) بحارالأنوار، ج 78، ص 62.
170) بحارالأنوار، ج 78، ص 62.
171) بحارالأنوار، ج 78، ص 62.
172) بحارالأنوار، ج 78، ص 62.
173) بحارالأنوار، ج 78، ص 68.
174) و در نهج البلاغه (حکمت 417) این گونه است که مردی در محضر آن بزرگوار بود و أستغفرالله گفت امام (علیه السلام) بدو فرمود: مادرت بر تو بگرید، هیچ می دانی استغفار چیست؟... سپس این سخنان را فرمود که با آنچه در این جا ذکر شد، اختلافاتی نیز دارد.
175) بحارالأنوار، ج 78، ص 69.
176) بحارالأنوار، ج 78، ص 69.
177) بحارالأنوار، ج 78، ص 70.
178) بحارالأنوار، ج 78، ص 70.
179) بحارالأنوار، ج 78، ص 71.
180) بحارالأنوار، ج 78، ص 79.
181) بحارالأنوار، ج 78، ص 72.
182) بحارالأنوار، ج 78، ص 79.
183) بحارالأنوار، ج 78، ص 79.
184) بحارالأنوار، ج 78، ص 79.
185) بحارالأنوار، ج 78، ص 80.
186) بحارالأنوار، ج 78، ص 80.
187) بحارالأنوار، ج 78، ص 81.
188) بحارالأنوار، ج 78، ص 83.
189) بحارالأنوار، ج 78، ص 83.
190) بحارالأنوار، ج 78، ص 84.
191) بحارالأنوار، ج 78، ص 88.
192) بحارالأنوار، ج 78، ص 91.
193) بحارالأنوار، ج 78، ص 93.
194) بحارالأنوار، ج 78، ص 94.
195) بحارالأنوار، ج 78، ص 101.
196) این قسمت، از آیه های 162 - 163 سوره انعام اقتباس شده است.
197) بحارالأنوار، ج 78، ص 111.
198) بحارالأنوار، ج 78، ص 102.
199) بحارالأنوار، ج 78، ص 104.
200) بحارالأنوار، ج 78، ص 104.
201) بحارالأنوار، ج 78، ص 105.
202) بحارالأنوار، ج 78، ص 105.
203) بحارالأنوار، ج 78، ص 106.
204) بحارالأنوار، ج 78، ص 106.
205) بحارالأنوار، ج 78، ص 108.
206) بحارالأنوار، ج 78، ص 111.
207) بحارالأنوار، ج 78، ص 111.
208) بحارالأنوار، ج 78، ص 111.
209) بحارالأنوار، ج 78، ص 111.
210) بحارالأنوار، ج 78، ص 112.
211) بحارالأنوار، ج 78، ص 113.
212) بحارالأنوار، ج 78، ص 113.
213) بحارالأنوار، ج 78، ص 113.
214) بحارالأنوار، ج 78، ص 113.
215) بحارالأنوار، ج 78، ص 113.
216) بحارالأنوار، ج 78، ص 113.
217) بحارالأنوار، ج 78، ص 113.
218) بحارالأنوار، ج 78، ص 113.
219) بحارالأنوار، ج 78، ص 117.
220) بحارالأنوار، ج 78، ص 117.
221) بحارالأنوار، ج 78، ص 117.
222) بحارالأنوار، ج 78، ص 117.
223) بحارالأنوار، ج 78، ص 117.
224) بحارالأنوار، ج 78، ص 117.
225) بحارالأنوار، ج 78، ص 118.
226) بحارالأنوار، ج 78، ص 118.
227) بحارالأنوار، ج 78، ص 120.
228) بحارالأنوار، ج 78، ص 120.
229) بحارالأنوار، ج 78، ص 120.
230) بحارالأنوار، ج 78، ص 121.
231) بحارالأنوار، ج 78، ص 126.
232) بحارالأنوار، ج 78، ص 127.
233) بحارالأنوار، ج 78، ص 127.
234) استدراج آن است که خداوند کسی را با احسان و نعمت های پی در پی به حال خود واگذارد و به تدریج از این راه او را به عذاب خویش دچار کند.
235) بحارالأنوار، ج 78، ص 135.
236) بحارالأنوار، ج 78، ص 135.
237) بحارالأنوار، ج 78، ص 135.
238) بحارالأنوار، ج 78، ص 135.
239) بحارالأنوار، ج 78، ص 136.
240) بحارالأنوار، ج 78، ص 136.
241) بحارالأنوار، ج 78، ص 136.
242) بحارالأنوار، ج 78، ص 136.
243) بحارالأنوار، ج 78، ص 136.
244) بحارالأنوار، ج 78، ص 137.
245) بحارالأنوار، ج 78، ص 137.
246) بحارالأنوار، ج 78، ص 138.
247) بحارالأنوار، ج 78، ص 138.
248) بحارالأنوار، ج 78، ص 138.
249) بحارالأنوار، ج 78، ص 138.
250) بحارالأنوار، ج 78، ص 139.
251) بحارالأنوار، ج 78، ص 139.
252) بحارالأنوار، ج 78، ص 139.
253) بحارالأنوار، ج 78، ص 139.
254) زیرا خدای تعالی در قرآن فرموده: کسی که عمل نیکی بیاورد ده برابر پاداش دارد و کسی که عمل بدی بیاورد بجز همان اندازه کیفر نبیند.
255) بحارالأنوار، ج 78، ص 140.
256) بحارالأنوار، ج 78، ص 140.
257) بحارالأنوار، ج 78، ص 140.
258) بحارالأنوار، ج 78، ص 140.
259) بحارالأنوار، ج 78، ص 141.
260) بحارالأنوار، ج 78، ص 141.
261) بحارالأنوار، ج 78، ص 141.
262) بحارالأنوار، ج 78، ص 141.
263) بحارالأنوار، ج 78، ص 142.
264) بحارالأنوار، ج 78، ص 142.
265) بحارالأنوار، ج 78، ص 148.
266) بحارالأنوار، ج 78، ص 152.
267) بحارالأنوار، ج 78، ص 152.
268) این حدیث با شرح آن در صفحه های قبل گذشت.
269) بحارالأنوار، ج 78، ص 153.
270) بحارالأنوار، ج 78، ص 158.
271) بحارالأنوار، ج 78، ص 158.
272) بحارالأنوار، ج 78، ص 159.
273) بحارالأنوار، ج 78، ص 160.
274) بحارالأنوار، ج 78، ص 160.
275) بحارالأنوار، ج 78، ص 161.
276) بحارالأنوار، ج 78، ص 161.
277) بحارالأنوار، ج 78، ص 172.
278) بحارالأنوار، ج 78، ص 172.
279) بحارالأنوار، ج 78، ص 172.
280) بحارالأنوار، ج 78، ص 172.
281) بحارالأنوار، ج 78، ص 172.
282) بحارالأنوار، ج 78، ص 173.
283) بحارالأنوار، ج 78، ص 173.
284) بحارالأنوار، ج 78، ص 173.
285) بحارالأنوار، ج 78، ص 173.
286) بحارالأنوار، ج 78، ص 173.
287) بحارالأنوار، ج 78، ص 173.
288) بحارالأنوار، ج 78، ص 173.
289) بحارالأنوار، ج 78، ص 173.
290) بحارالأنوار، ج 78، ص 173.
291) بحارالأنوار، ج 78، ص 173.
292) بحارالأنوار، ج 78، ص 175.
293) بحارالأنوار، ج 78، ص 175.
294) بحارالأنوار، ج 78، ص 175.
295) بحارالأنوار، ج 78، ص 175.
296) بحارالأنوار، ج 78، ص 175.
297) بحارالأنوار، ج 78، ص 175.
298) بحارالأنوار، ج 78، ص 175.
299) بحارالأنوار، ج 78، ص 175.
300) بحارالأنوار، ج 78، ص 175.
301) بحارالأنوار، ج 78، ص 175.
302) بحارالأنوار، ج 78، ص 177.
303) بحارالأنوار، ج 78، ص 177.
304) بحارالأنوار، ج 78، ص 178.
305) بحارالأنوار، ج 78، ص 178.
306) بحارالأنوار، ج 78، ص 179.
307) بحارالأنوار، ج 78، ص 179.
308) بحارالأنوار، ج 78، ص 179.
309) بحارالأنوار، ج 78، ص 180.
310) بحارالأنوار، ج 78، ص 180.
311) بحارالأنوار، ج 78، ص 180.
312) بحارالأنوار، ج 78، ص 182.
313) بحارالأنوار، ج 78، ص 183.
314) بحارالأنوار، ج 78، ص 184.
315) بحارالأنوار، ج 78، ص 184.
316) بحارالأنوار، ج 78، ص 184.
317) این جمله را جور دیگری می توان معنا کرد و آن بدین شکل است که ریاست نکن، بلکه دنبال آن باش.
318) بحارالأنوار، ج 78، ص 185.
319) بحارالأنوار، ج 78، ص 186.
320) بحارالأنوار، ج 78، ص 186.
321) بحارالأنوار، ج 78، ص 186.
322) بحارالأنوار، ج 78، ص 186.
323) فرقان 25، آیه 75.
324) بحارالأنوار، ج 78، ص 186.
325) بحارالأنوار، ج 78، ص 186.
326) بحارالأنوار، ج 78، ص 186.
327) بحارالأنوار، ج 78، ص 187.
328) بحارالأنوار، ج 78، ص 186.
329) بحارالأنوار، ج 78، ص 187.
330) بحارالأنوار، ج 78، ص 187.
331) بحارالأنوار، ج 78، ص 188.
332) بحارالأنوار، ج 78، ص 188.
333) بحارالأنوار، ج 78، ص 188.
334) مترجم گوید: این حدیث شریف به صورت کاملتری از نظر نمونه های آن از کتاب امالی صدوق رحمه الله از امیرالمومنین (علیه السلام) روایت شده که متن و ترجمه آن این گونه است:
کن لما لا ترجو أرجی منک لما ترجو، فان موسی بن عمران (علیه السلام) خرج یقتبس لأهله نارا فکلمه الله عزوجل نبیا، و خرج ملکة سبأ فاسلمت مع سلیمان (علیه السلام)، و خرج سحرة فرعون یطلبون العزة لفرعون فرجعوا مومنین.
چنان باش که بدانچه امید نداری امیدوارتر باشی از آنچه بدان امیدداری، زیرا موسی بن عمران از نزد خانواده اش برفت تا آتشی تهیه کند، پس خدای عزوجل با او سخن گفت و با منصب پیامبری بازگشت، و ملکه سبا برون شد و به حضرت سلیمان ایمان آورد، و ساحران فرعون به هدف دستیاری به عزت برون شدند و در حالی که مومن شده بودند بازگشتند.
335) بحارالأنوار، ج 78، ص 188.
336) بحارالأنوار، ج 78، ص 188.
337) بحارالأنوار، ج 78، ص 189.
338) بحارالأنوار، ج 78، ص 189.
339) بحارالأنوار، ج 78، ص 189.
340) بحارالأنوار، ج 78، ص 192.
341) بحارالأنوار، ج 78، ص 193.
342) بحارالأنوار، ج 78، ص 193.
343) بحارالأنوار، ج 78، ص 194.
344) بحارالأنوار، ج 78، ص 194.
345) بحارالأنوار، ج 78، ص 194.
346) بحارالأنوار، ج 78، ص 195.
347) بحارالأنوار، ج 78، ص 195.
348) بحارالأنوار، ج 78، ص 195.
349) بحارالأنوار، ج 78، ص 196.
350) بحارالأنوار، ج 78، ص 197.
351) بحارالأنوار، ج 78، ص 198.
352) بحارالأنوار، ج 78، ص 199.
353) بحارالأنوار، ج 78، ص 199.
354) بحارالأنوار، ج 78، ص 200.
355) بحارالأنوار، ج 78، ص 200.
356) بحارالأنوار، ج 78، ص 200.
357) بحارالأنوار، ج 78، ص 201.
358) بحارالأنوار، ج 78، ص 203.
359) بحارالأنوار، ج 78، ص 205.
360) بحارالأنوار، ج 78، ص 206.
361) بحارالأنوار، ج 78، ص 206.
362) بحارالأنوار، ج 78، ص 206.
363) بحارالأنوار، ج 78، ص 206.
364) بحارالأنوار، ج 78، ص 206.
365) بحارالأنوار، ج 78، ص 207.
366) بحارالأنوار، ج 78، ص 207.
367) بحارالأنوار، ج 78،ص 207.
368) بحارالأنوار، ج 78، ص 208.
369) بحارالأنوار، ج 78، ص 209.
370) بحارالأنوار، ج 78، ص 209.
371) بحارالأنوار، ج 78، ص 209.
372) بحارالأنوار، ج 78، ص 209.
373) بحارالأنوار، ج 78، ص 209.
374) بحارالأنوار، ج 78، ص 210.
375) بحارالأنوار، ج 78، ص 227.
376) بحارالأنوار، ج 78، ص 228.
377) بحارالأنوار، ج 78، ص 229.
378) بحارالأنوار، ج 78، ص 229.
379) بحارالأنوار، ج 78، ص 229.
380) بحارالأنوار، ج 78، ص 229.
381) بحارالأنوار، ج 78، ص 229.
382) بحارالأنوار، ج 78، ص 229.
383) بحارالأنوار، ج 78، ص 230.
384) بحارالأنوار، ج 78، ص 230.
385) بحارالأنوار، ج 78، ص 230.
386) بحارالأنوار، ج 78، ص 230.
387) بحارالأنوار، ج 78، ص 231.
388) بحارالأنوار، ج 78، ص 231.
389) بحارالأنوار، ج 78، ص 232.
390) بحارالأنوار، ج 78، ص 232.
391) بحارالأنوار، ج 78، ص 232.
392) بحارالأنوار، ج 78، ص 232.
393) بحارالأنوار، ج 78، ص 232.
394) بحارالأنوار، ج 78، ص 233.
395) بحارالأنوار، ج 78، ص 234.
396) بحارالأنوار، ج 78، ص 234.
397) بحارالأنوار، ج 78، ص 234.
398) بحارالأنوار، ج 78، ص 234.
399) بحارالأنوار، ج 78، ص 234.
400) بحارالأنوار، ج 78، ص 235.
401) بحارالأنوار، ج 78، ص 235.
402) بحارالأنوار، ج 78، ص 237.
403) بحارالأنوار، ج 78، ص 238.
404) بحارالأنوار، ج 78، ص 238.
405) بحارالأنوار، ج 78، ص 238.
406) بحارالأنوار، ج 78، ص 238.
407) بحارالأنوار، ج 78، ص 238.
408) بحارالأنوار، ج 78، ص 239.
409) بحارالأنوار، ج 78، ص 239.
410) بحارالأنوار، ج 78، ص 239.
411) بحارالأنوار، ج 78، ص 240.
412) بحارالأنوار، ج 78، ص 240.
413) بحارالأنوار، ج 78، ص 240.
414) بحارالأنوار، ج 78، ص 241.
415) بحارالأنوار، ج 78، ص 241.
416) بحارالأنوار، ج 78، ص 241.
417) بحارالأنوار، ج 78، ص 242.
418) بحارالأنوار، ج 78، ص 242.
419) بحارالأنوار، ج 78، ص 242.
420) بحارالأنوار، ج 78، ص 243.
421) بحارالأنوار، ج 78، ص 243.
422) بحارالأنوار، ج 78، ص 243.
423) بحارالأنوار، ج 78، ص 243.
424) بحارالأنوار، ج 78، ص 243.
425) بحارالأنوار، ج 78، ص 243.
426) بحارالأنوار، ج 78، ص 243.
427) بحارالأنوار، ج 78، ص 243.
428) بحارالأنوار، ج 78، ص 277.
429) بحارالأنوار، ج 78، ص 244.
430) بحارالأنوار، ج 78، ص 245.
431) بحارالأنوار، ج 78، ص 245.
432) بحارالأنوار، ج 78، ص 245.
433) بحارالأنوار، ج 78، ص 246.
434) بحارالأنوار، ج 78، ص 246.
435) بحارالأنوار، ج 78، ص 246.
436) بحارالأنوار، ج 78، ص 246.
437) بحارالأنوار، ج 78، ص 247.
438) بحارالأنوار، ج 78، ص 247.
439) بحارالأنوار، ج 78، ص 247.
440) بحارالأنوار، ج 78، ص 247.
441) بحارالأنوار، ج 78، ص 247.
442) بحارالأنوار، ج 78، ص 248.
443) بحارالأنوار، ج 78، ص 249.
444) بحارالأنوار، ج 78، ص 249.
445) بحارالأنوار، ج 78، ص 249.
446) بحارالأنوار، ج 78، ص 250.
447) بحارالأنوار، ج 78، ص 250.
448) بحارالأنوار، ج 78، ص 250.
449) بحارالأنوار، ج 78، ص 250.
450) بحارالأنوار، ج 78، ص 250.
451) بحارالأنوار، ج 78، ص 251.
452) بحارالأنوار، ج 78، ص 251.
453) بحارالأنوار، ج 78، ص 251.
454) بحارالأنوار، ج 78، ص 252.
455) بحارالأنوار، ج 78، ص 252.
456) بحارالأنوار، ج 78، ص 253.
457) بحارالأنوار، ج 78، ص 253.
458) بحارالأنوار، ج 78، ص 253.
459) بحارالأنوار، ج 78، ص 253.
460) بحارالأنوار، ج 78، ص 253.
461) بحارالأنوار، ج 78، ص 253.
462) بحارالأنوار، ج 78، ص 253.
463) بحارالأنوار، ج 78، ص 254.
464) بحارالأنوار، ج 78، ص 254.
465) بحارالأنوار، ج 78، ص 254.
466) بحارالأنوار، ج 78، ص 255.
467) بحارالأنوار، ج 78، ص 255.
468) بحارالأنوار، ج 78، ص 257.
469) بحارالأنوار، ج 78، ص 257.
470) بحارالأنوار، ج 78، ص 258.
471) بحارالأنوار، ج 78، ص 258.
472) بحارالأنوار، ج 78، ص 259.
473) بحارالأنوار، ج 78، ص 259.
474) بحارالأنوار، ج 78، ص 260.
475) بحارالأنوار، ج 78، ص 260.
476) بحارالأنوار، ج 78، ص 260.
477) بحارالأنوار، ج 78، ص 261.
478) بحارالأنوار، ج 78، ص 261.
479) بحارالأنوار، ج 78، ص 262.
480) بحارالأنوار، ج 78، ص 262.
481) بحارالأنوار، ج 78، ص 262.
482) بحارالأنوار، ج 78، ص 262.
483) بحارالأنوار، ج 78، ص 263.
484) بحارالأنوار، ج 78، ص 263.
485) بحارالأنوار، ج 78، ص 270.
486) بحارالأنوار، ج 78، ص 290.
487) بحارالأنوار، ج 78، ص 300.
488) بحارالأنوار، ج 78، ص 315.
489) الرحمن 55، آیه 60.
490) بحارالأنوار، ج 78، ص 320.
491) بحارالأنوار، ج 78، ص 320.
492) بحارالأنوار، ج 78، ص 320.
493) بحارالأنوار، ج 78، ص 320.
494) بحارالأنوار، ج 78، ص 320.
495) بحارالأنوار، ج 78، ص 321.
496) بحارالأنوار، ج 78، ص 321.
497) بحارالأنوار، ج 78، ص 321.
498) بحارالأنوار، ج 78، ص 322.
499) بحارالأنوار، ج 78، ص 324.
500) بحارالأنوار، ج 78، ص 324.
501) بحارالأنوار، ج 78، ص 326.
502) بحارالأنوار، ج 78، ص، ص 326.
503) بحارالأنوار، ج 78، ص 327.
504) بحارالأنوار، ج 78، ص 327.
505) بحارالأنوار، ج 78، ص 328.
506) بحارالأنوار، ج 78، ص 334.
507) بحارالأنوار، ج 78، ص 335.
508) بحارالأنوار، ج 78، ص 335.
509) بحارالأنوار، ج 78، ص 335.
510) یعنی اگر کسی در امانت تو خیانت کرد او امین نبوده وگرنه خیانت نمی کرد، و این تو هستی که امانت خود را به خائن سپرده ای و او را امین دانسته ای، به یکی از علمای بزرگ گفته بودند: فلان طلبه دزدی کرده؟ فرموده بود: نگویید طلبه دزدی کرده، بلکه دزدی لباس طلبگی پوشیده است.
511) بحارالأنوار، ج 78، ص 334.
512) بحارالأنوار، ج 78، ص 334.
513) بحارالأنوار، ج 78، ص 334.
514) بحارالأنوار، ج 78، ص 334.
515) بحارالأنوار، ج 78، ص 336.
516) بحارالأنوار، ج 78، ص 338.
517) بحارالأنوار، ج 78، ص 338.
518) بحارالأنوار، ج 78، ص 338.
519) غافر 40، آیه 24.
520) بحارالأنوار، ج 78، ص 338.
521) بقره 2، آیه 266.
522) بحارالأنوار، ج 78، ص 338.
523) بحارالأنوار، ج 78، ص 339.
524) بحارالأنوار، ج 78، ص 339.
525) بحارالأنوار، ج 78، ص 339.
526) بحارالأنوار، ج 78، ص 339.
527) بحارالأنوار، ج 78، ص 339.
528) بحارالأنوار، ج 78، ص 339.
529) بحارالأنوار، ج 78، ص 341.
530) بحارالأنوار، ج 78، ص 345.
531) بحارالأنوار، ج 78، ص 346.
532) بحارالأنوار، ج 78، ص 352.
533) بحارالأنوار، ج 78، ص 355.
534) بحارالأنوار، ج 78، ص 356.
535) بحارالأنوار، ج 78، ص 356.
536) بحارالأنوار، ج 78، ص 357.
537) بحارالأنوار، ج 78، ص 358.
538) بحارالأنوار، ج 78، ص 358.
539) بحارالأنوار، ج 78، ص 364.
540) بحارالأنوار، ج 78، ص 364.
541) بحارالأنوار، ج 78، ص 364.
542) بحارالأنوار، ج 78، ص 364.
543) بحارالأنوار، ج 78، ص 364.
544) بحارالأنوار، ج 78، ص 364.
545) بحارالأنوار، ج 78، ص 364.
546) بحارالأنوار، ج 78، ص 365.
547) بحارالأنوار، ج 78، ص 365.
548) بحارالأنوار، ج 78، ص 365.
549) بحارالأنوار، ج 78، ص 365.
550) بحارالأنوار، ج 78، ص 365.
551) بحارالأنوار، ج 78، ص 365.
552) بحارالأنوار، ج 78، ص 369.
553) بحارالأنوار، ج 78، ص 369.
554) بحارالأنوار، ج 78، ص 369.
555) بحارالأنوار، ج 78، ص 369.
556) بحارالأنوار، ج 78، ص 369.
557) بحارالأنوار، ج 78، ص 370.
558) بحارالأنوار، ج 78، ص 370.
559) بحارالأنوار، ج 78، ص 370.
560) بحارالأنوار، ج 78، ص 370.
561) بحارالأنوار، ج 78، ص 370.
562) بحارالأنوار، ج 78، ص 370.
563) بحارالأنوار، ج 78، ص 371.
564) بحارالأنوار، ج 78، ص 371.
565) بحارالأنوار، ج 78، ص 371.
566) بحارالأنوار، ج 78، ص 372.
567) بحارالأنوار، ج 78، ص 371.
568) بحارالأنوار، ج 78، ص 371.
569) بحارالأنوار، ج 78، ص 373.
570) بحارالأنوار، ج 78، ص 371.
571) بحارالأنوار، ج 78، ص 371.
572) بحارالأنوار، ج 78، ص 374.
573) بحارالأنوار، ج 78، ص 374.
574) بحارالأنوار، ج 78، ص 374.
575) بحارالأنوار، ج 78، ص 374.
576) بحارالأنوار، ج 78، ص 374.
577) بحارالأنوار، ج 78، ص 374.
578) بحارالأنوار، ج 78، ص 374.
579) بحارالأنوار، ج 78، ص 377.
580) بحارالأنوار، ج 78، ص 379.
581) بحارالأنوار، ج 78، ص 379.
582) بحارالأنوار، ج 78، ص 379.
583) بحارالأنوار، ج 78، ص 379.
584) بحارالأنوار، ج 78، ص 379.
585) بحارالأنوار، ج 78، ص 379.
586) بحارالأنوار، ج 78، ص 379.
587) بحارالأنوار، ج 78، ص 380.