فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

اشعار

یقین به وحدت

یا رب چون به وحدتت یقین می دارم ایمان به تو عالم آفرین می دارم
دارم لب خشک و دیده تر بپذیر کز خشک و تر جهان همین می دارم
ابو سعید ابوالخیر

نور یقین

یا رب زقناعتم توانگر گردان وز نور یقین دلم منور گردان
روزی من سوخته سرگردان بی منت مخلوق میسر گردان
ابو سعید ابوالخیر