فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

حقیقت ایمان

از حضرت باقر (علیه السلام) روایت کرده که فرمودند: رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) در یکی از سفرهایش به کاروانی برخورد. آنان گفتند: سلام بر تو ای رسول خدا! حضرت فرمودند: شما کیستید؟ گفتند: ما ایمان آورندگانیم ای رسول خدا. حضرت فرمودند: حقیقت ایمان شما چیست؟ آنان گفتند: خرسندی به قضای خدا، سپردن کارها به او و گردن نهادن بر فرمانش. رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: ... پس اگر راست می گویید، ساختمانی را که در آن نمی نشینید، نسازید و مالی را که از آن نمی خورید، گرد نیاورید و از خدایی که به سویش باز می گردید، پروا کنید.(2655)

اشعار

یقین به وحدت

یا رب چون به وحدتت یقین می دارم ایمان به تو عالم آفرین می دارم
دارم لب خشک و دیده تر بپذیر کز خشک و تر جهان همین می دارم
ابو سعید ابوالخیر