فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

روایات

ارزش یقین

عن أبی الحسن (علیه السلام) قال سمعته یقول الایمان فوق الاسلام بدرجه و التقوی فوق الایمان بدرجه و الیقین فوق التقوی بدرجه و ما قسم فی الناس شی ء أقل من الیقین؛(2639) راوی می گوید از حضرت ابوالحسن (امام کاظم) (علیه السلام) شنیدم که می فرمود: ایمان یک درجه فراتر از اسلام است و پرهیزگاری یک درجه فراتر از ایمان و یقین یک درجه فراتر از تقوی است. و هیچ چیزی کمتر از یقین میان مردم تقسیم نشده است.

یقین از مکارم اخلاقی

عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال ان الله عزوجل خص رسله بمکارم الأخلاق فامتحنوا أنفسکم فان کانت فیکم فاحمدوا الله و اعلموا أن ذلک من خیر و ان لا تکن فیکم فاسألوا الله و ارغبوا الیه فیها قال فذکرها عشرة الیقین و القناعة و الصبر و الشکر و الحلم و حسن الخلق و السخاء و الغیرة و الشجاعة و المروءة قال و روی بعضهم بعد هذه الخصال العشرة و زاد فیها الصدق و أداء الأمانة؛(2640) امام صادق (علیه السلام) فرمودند: همانا خدای عزوجل فرستادگانش را به بزرگواریهای اخلاقی مخصوص نمود. شما خودتان را بیازمایید، اگر از آن بزرگواریها داشتید، خدا را سپاس گفته، بدانید که آن خیر شماست و اگر چیزی در شما نبود، از خداوند درخواست کرده و در پی آن بروید. آنگاه ده چیز را ذکر کرد: یقین، قناعت، صبر، شکر، حلم، حسن خلق، سخاوت، غیرت، شجاعت و مردانگی. راوی گفته است که بعضی هم راستگویی و امانت را به این ده مورد افزوده اند.