فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

جهنم جایگاه آنان که اهل یقین نبودند

ولوتری اذ المجرمون ناکسوا رءوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا و سمعنا فارجعنا نعمل صلحا انا موقنون؛(2637) و اگر ببینی مجرمان را هنگامی که در پیشگاه پروردگارشان سر به زیر افکنده، می گویند: پروردگارا! آنچه وعده کرده بودی دیدیم و شنیدیم؛ ما را بازگردان تا کار شایسته ای انجام دهیم؛ ما (به قیامت) یقین داریم!

یقین مؤمنان، شک کفار

رب السموت و الأرض و ما بینهما ان کنتم موقنین لا اله الا هو یحی و یمیت ربکم و رب ءابائکم الأولین بل هم فی شک یلعبون؛(2638) (همان) پروردگار آسمانها و زمین و آنچه در میان آنهاست، اگر اهل یقین هستید! هیچ معبودی جز او نیست؛ زنده می کند و می میراند؛ او پروردگار شما و پروردگار پدران نخستین شماست! ولی آنها در شکند و (با حقایق) بازی می کنند.

روایات