فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

عبادت زمینه ساز یقین

و اعبد ربک حتی یأتیک الیقین؛(2634) و پروردگارت را عبادت کن تا یقین [مرگ ] تو فرا رسد!

اسباب تحصیل یقین

الله الذی رفع السموت بغیر عمد ترونها ثم استوی علی العرش و سخر الشمس و القمر کل یجری لأجل مسمی یدبر الأمر یفصل الایت لعلکم بلقاء ربکم توقنون؛(2635) خدا همان کسی است که آسمانها را، بدون ستونهایی که برای شما دیدنی باشد، برافراشت، سپس بر عرش استیلا یافت (و زمام تدبیر جهان را در کف قدرت گرفت)؛ و خورشید و ماه را مسخر ساخت، که هر کدام تا زمان معینی حرکت دارند! کارها را او تدبیر می کند؛ آیات را (برای شما) تشریح می نماید؛ شاید به لقای پروردگارتان یقین پیدا کنید!

یقین شرط امامت

و جعلنا منهم أئمه یهدون بأمرنا لما صبروا و کانوا بئایتنا یوقنون؛(2636) و از آنان امامان (و پیشوایانی) قرار دادیم که به فرمان ما (مردم را) هدایت می کردند؛ چون شکیبایی نمودند، و به آیات ما یقین داشتند.