فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

یقین از نشانه های مؤمنین

طس تلک ءایت القرءان و کتاب مبین هدی و بشری للمؤمنین الذین یقیمون الصلوه و یؤتون الزکوه و هم بالاخره هم یوقنون؛(2633) طس - این آیات قرآن و کتاب مبین است، وسیله هدایت و بشارت برای مؤمنان است؛ همان کسانی که نماز را بر پا می دارند، و زکات را ادا می کنند، و آنان به آخرت یقین دارند.

عبادت زمینه ساز یقین

و اعبد ربک حتی یأتیک الیقین؛(2634) و پروردگارت را عبادت کن تا یقین [مرگ ] تو فرا رسد!

اسباب تحصیل یقین

الله الذی رفع السموت بغیر عمد ترونها ثم استوی علی العرش و سخر الشمس و القمر کل یجری لأجل مسمی یدبر الأمر یفصل الایت لعلکم بلقاء ربکم توقنون؛(2635) خدا همان کسی است که آسمانها را، بدون ستونهایی که برای شما دیدنی باشد، برافراشت، سپس بر عرش استیلا یافت (و زمام تدبیر جهان را در کف قدرت گرفت)؛ و خورشید و ماه را مسخر ساخت، که هر کدام تا زمان معینی حرکت دارند! کارها را او تدبیر می کند؛ آیات را (برای شما) تشریح می نماید؛ شاید به لقای پروردگارتان یقین پیدا کنید!