فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

یقین باعث درک آیات الهی

ان فی السموت و الأرض لایت للمؤمنین و فی خلقکم و ما یبث من دابه ءایت لقوم یوقنون؛(2632) بی شک در آسمانها و زمین نشانه هایی (فراوانی) برای مؤمنان وجود دارد؛ و نیز در آفرینش شما و جنبندگانی که (در سراسر زمین) پراکنده ساخته، نشانه هایی است برای جمعیتی که اهل یقینند.

یقین از نشانه های مؤمنین

طس تلک ءایت القرءان و کتاب مبین هدی و بشری للمؤمنین الذین یقیمون الصلوه و یؤتون الزکوه و هم بالاخره هم یوقنون؛(2633) طس - این آیات قرآن و کتاب مبین است، وسیله هدایت و بشارت برای مؤمنان است؛ همان کسانی که نماز را بر پا می دارند، و زکات را ادا می کنند، و آنان به آخرت یقین دارند.

عبادت زمینه ساز یقین

و اعبد ربک حتی یأتیک الیقین؛(2634) و پروردگارت را عبادت کن تا یقین [مرگ ] تو فرا رسد!