فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

یقین

آیات

یقین باعث درک آیات الهی

ان فی السموت و الأرض لایت للمؤمنین و فی خلقکم و ما یبث من دابه ءایت لقوم یوقنون؛(2632) بی شک در آسمانها و زمین نشانه هایی (فراوانی) برای مؤمنان وجود دارد؛ و نیز در آفرینش شما و جنبندگانی که (در سراسر زمین) پراکنده ساخته، نشانه هایی است برای جمعیتی که اهل یقینند.