فهرست کتاب


گنجینه معارف جلد 1

محمد رحمتی شهرضا

اشعار

یتیم نوازی

خون یتیم در کشی و خواهی باغ بهشت و سایه طوبی را؟
پروین اعتصامی

یتیم نوازی و عرش

چو بینی یتیم سر افکنده پیش مده بوسه بر روی فرزند خویش
یتیم ار بگرید که نازش خرد؟ وگر خشم گیرد که بارش برد؟
الا تا نگرید که عرش عظیم بلرزد همی چون بگرید یتیم
اگر سایه خود برفت از سرش تو در سایه خویشتن پرورش
سعدی