گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

اکل مال یتیم

قال أبو عبد الله (علیه السلام) من أصبح لا ینوی ظلم أحد غفر الله له ما أذنب ذلک الیوم ما لم یسفک دما أو یأکل مال یتیم حراما؛(2616) امام صادق (علیه السلام) فرمودند: هر کس صبح کند و ظلم کردن به کسی را قصد نکند، خداوند گناهان آن روزش را می آمرزد، تا وقتی که خونی نریخته و به حرام، مال یتیم را نخورده باشد.

بهترین و بدترین خانه ها

عن رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) أنه قال خیر بیوتکم بیت فیه یتیم یحسن الیه و شر بیوتکم بیت یساء الیه؛(2617) پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: بهترین خانه های شما خانه ای است که در آن یتیم مورد احسان و عطوفت باشد و بدترین خانه ها خانه ای است که در آن به یتیم بدرفتاری و ستم شود.

بهشت برای یتیم نوازها

عن الرسول (صلی الله علیه و آله و سلم): من عال یتیما حتی ینقطع یتمه أو یستغنی بنفسه أوجب الله عزوجل له الجنه کما أوجب النار لمن أکل مال الیتیم؛(2618) کسی که یتیم را در خاندان خود نگاهداری کند و از هر جهت در پرورش او بکوشد تا دوران کودکی اش سپری گردد و از سرپرستی بی نیاز شود با این عمل خداوند بهشت را بر او واجب می کند.