گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

زوم اکرام و احترام یتیم

فأما الانسن اذا ما ابتلاه ربه فأکرمه و نعمه فیقول ربی أکرمن و أما اذا ما ابتلاه فقدر علیه رزقه فیقول ربی أهانن کلا بل لا تکرمون الیتیم؛(2612) اما انسان هنگامی که پروردگارش او را برای آزمایش، اکرام می کند و نعت می بخشد (مغرور می شود و) می گوید: پروردگارم مرا گرامی داشته است! و اما هنگامی که برای امتحان، روزیش را بر او تنگ می گیرد (مأیوس می شود و) می گوید: پروردگارم مرا خوار کرده است! چنان نیست که شما می پندارید؛ شما یتیمان را گرامی نمی دارید.

برادری دینی با یتیم

فی الدنیا و الاخره و یسئلونک عن الیتمی قل اصلاح لهم خیر و ان تخالطوهم فاخونکم و الله یعلم المفسد من المصلح و لو شاءالله لأعنتکم ان الله عزیز حکیم؛(2613) (تا اندیشه کنید) درباره دنیا و آخرت! و از تو درباره یتیمان سؤال می کنند، بگو: اصلاح کار آنان بهتر است. و اگر زندگی خود را با زندگی آنان بیامیزید، (مانعی ندارد؛) آنها برادر (دینی) شما هستند. (و همچون یک برادر با آنها رفتار کنید!) خداوند، مفسدان را از مصلحان، باز می شناسد. و اگر خدا بخواهد، شما را به زحمت می اندازد؛ (و دستور می دهد در عین سرپرستی یتیمان، زندگی و اموال آنها را بکلی از اموال خود، جدا سازید؛ ولی خداوند چنین نمی کند؛) زیرا او توانا و حکیم است.

روایات