گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

اینگونه باش!

حق همسایگان بزرگ شمار باطلی گر کنند، یاد میار
اوحدی

همسایه نیکو

تو پنداری که راه توست نیکو ترا همسایه نیکو بود ای دوست
پروین اعتصامی

نفع برسان!

میوه چون هست مایه ای برسان هم به همسایه سایه ای برسان