گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

آبادی شهرها و زیادی عمرها

قال أبو عبد الله (علیه السلام) صله الرحم و حسن الجوار یعمران الدیار و یزیدان فی الأعمار؛(2591) امام صادق (علیه السلام) فرمود: صله رحم و نیکی با همسایه شهرها را آباد کرده و عمرها را زیاد می کند.

منع وسایل از همسایه

و یمنعون الماعون(2592) رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) در تفسیر این آیه شریفه می فرماید: کسی که همسایه اش را از ماعون (یعنی مایحتاج ضروری زندگی زندگی) منع کند، خداوند در قیامت او را از خیر خود منع کرده و او را به خودش وا می گذارد و کسی که خدا او را به حال خود واگذار کند، در بدترین حالات خواهد بود(2593).

همسایه داری و افزایش رزق

عن أبی عبدالله (علیه السلام) قال حسن الجوار یزید فی الرزق؛(2594) امام صادق (علیه السلام) فرمود: نیکی با همسایه رزق و روزی را زیاد می کند.