گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

خوی نیکو و بد

خوی نیکو تو را چو شیر کند خوی بد عالم از تو سیر کند
سنایی

بزرگی و اخلاق

بزرگی و افزونی و راستی همه گیرد از خوی بد کاستی
فردوسی

اثر خوش خلقی

به خلق و لطف توان کرد صید اهل نظر به بند و دام نگیرند مرغ دانا را
حافظ