گنجینه معارف جلد 1

نویسنده : محمد رحمتی شهرضا

اثر خوش خلقی

به خوش رویی و خوش خویی در ایام همی رو تا شوی خوشدل در انجام
ناصر خسرو

خوی نیکو و بد

خوی نیکو تو را چو شیر کند خوی بد عالم از تو سیر کند
سنایی

بزرگی و اخلاق

بزرگی و افزونی و راستی همه گیرد از خوی بد کاستی
فردوسی